ნიკა გიგილაშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნიკა გიგილაშვილი

იმყოფება 2162-ე ადგილზე.