საგზაო ნიშნების ცნობარი - შენი ავტოსკოლა
1.1. რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი

1.1. რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი

1.1. რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი

1.1. რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი

1.1. რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი

იძლევა გაფრთხილებას რკინიგზის შლაგბაუმიან გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. ნიშანი მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.2. რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი

1.2. რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი

1.2. რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი

1.2. რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი

1.2. რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი

იძლევა გაფრთხილებას რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. ნიშანი მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.5. ტრამვაის ხაზის გადაკვეთა

1.5. ტრამვაის ხაზის გადაკვეთა

1.5. ტრამვაის ხაზის გადაკვეთა

1.5. ტრამვაის ხაზის გადაკვეთა

1.5. ტრამვაის ხაზის გადაკვეთა

იძლევა გაფრთხილებას ტრამვაის ხაზის გზასთან გადაკვეთის თაობაზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.6. თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა

1.6. თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა

1.6. თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა

1.6. თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა

1.6. თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა

გზაჯვარედინი თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთით. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.7.1. მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა

1.7.1. მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა

1.7.1. მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა

1.7.1. მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა

1.7.1. მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა

ისეთ გზასთან გადაკვეთა, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება. ნიშანი სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.8. წრიული მოძრაობის გადაკვეთა

1.8. წრიული მოძრაობის გადაკვეთა

1.8. წრიული მოძრაობის გადაკვეთა

1.8. წრიული მოძრაობის გადაკვეთა

1.8. წრიული მოძრაობის გადაკვეთა

იძლევა გაფრთხილებას 4.3 ნიშნით აღნიშნულ წრიულმოძრაობიან გზაჯვარედინთან მიახლოების თაობაზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.9. შუქნიშნით რეგულირება

1.9. შუქნიშნით რეგულირება

1.9. შუქნიშნით რეგულირება

1.9. შუქნიშნით რეგულირება

1.9. შუქნიშნით რეგულირება

გზაჯვარედინი, ქვეითთა გადასასვლელი ან გზის მონაკვეთი (გარდა რკინიგზის გადასასვლელისა), რომელზე მოძრაობაც შუქნიშნით რეგულირდება. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.10. გასახსნელი ხიდი

1.10. გასახსნელი ხიდი

1.10. გასახსნელი ხიდი

1.10. გასახსნელი ხიდი

1.10. გასახსნელი ხიდი

იძლევა გაფრთხილებას გასახსნელ ხიდთან ან საბორნე გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. ნიშანი მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.11. სანაპიროზე გასასვლელი

1.11. სანაპიროზე გასასვლელი

1.11. სანაპიროზე გასასვლელი

1.11. სანაპიროზე გასასვლელი

1.11. სანაპიროზე გასასვლელი

სანაპიროზე ან წყალსაცავის ნაპირზე გასასვლელი. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. ნიშანი მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.12.1. სახიფათო მოსახვევი

1.12.1. სახიფათო მოსახვევი

1.12.1. სახიფათო მოსახვევი

1.12.1. სახიფათო მოსახვევი

1.12.1. სახიფათო მოსახვევი

მცირერადიუსიანი ან შეზღუდული ხილვადობის მქონე გზის სახიფათო მოსახვევი მარჯვნივ. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.12.2. სახიფათო მოსახვევი

1.12.2. სახიფათო მოსახვევი

1.12.2. სახიფათო მოსახვევი

1.12.2. სახიფათო მოსახვევი

1.12.2. სახიფათო მოსახვევი

მცირერადიუსიანი ან შეზღუდული ხილვადობის მქონე გზის სახიფათო მოსახვევი მარცხნივ. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.13.1. სახიფათო მოსახვევები

1.13.1. სახიფათო მოსახვევები

1.13.1. სახიფათო მოსახვევები

1.13.1. სახიფათო მოსახვევები

1.13.1. სახიფათო მოსახვევები

გზის მონაკვეთი სახიფათო მოსახვევებით: პირველი მოსახვევით მარჯვნივ. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.13.2. სახიფათო მოსახვევები

1.13.2. სახიფათო მოსახვევები

1.13.2. სახიფათო მოსახვევები

1.13.2. სახიფათო მოსახვევები

1.13.2. სახიფათო მოსახვევები

გზის მონაკვეთი სახიფათო მოსახვევებით: პირველი მოსახვევით მარცხნივ. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.14. ციცაბო დაღმართი

1.14. ციცაბო დაღმართი

1.14. ციცაბო დაღმართი

1.14. ციცაბო დაღმართი

1.14. ციცაბო დაღმართი

იძლევა გაფრთხილებას ციცაბოდაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. თუ აღმართი და დაღმართი (ან დაღმართი და აღმართი) ერთმანეთს მიჰყვება, 8.1.1 დაფის გარეშე 1.14 და 1.15 ნიშნები შეიძლება დაიდგას შესაბამისად, უშუალოდ აღმართის და დაღმართის წინ;

right
right
right
right
1.15. ციცაბო აღმართი

1.15. ციცაბო აღმართი

1.15. ციცაბო აღმართი

1.15. ციცაბო აღმართი

1.15. ციცაბო აღმართი

იძლევა გაფრთხილებას ციცაბოაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. თუ აღმართი და დაღმართი (ან დაღმართი და აღმართი) ერთმანეთს მიჰყვება, 8.1.1 დაფის გარეშე 1.14 და 1.15 ნიშნები შეიძლება დაიდგას შესაბამისად, უშუალოდ აღმართის და დაღმართის წინ;

right
right
right
right
1.16. მოლიპული გზა

1.16. მოლიპული გზა

1.16. მოლიპული გზა

1.16. მოლიპული გზა

1.16. მოლიპული გზა

გზის მოლიპული მონაკვეთი, რომელზედაც საბურავის გზის საფართან ჩაჭიდების კოეფიციენტი 0,4-ზე ნაკლებია. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.17. უსწორმასწორო გზა

1.17. უსწორმასწორო გზა

1.17. უსწორმასწორო გზა

1.17. უსწორმასწორო გზა

1.17. უსწორმასწორო გზა

გზის მონაკვეთი, რომლის სავალი ნაწილი დაზიანებულია ტალღოვანი, ღრანტეებიანი, ხიდთან უსწორმასწორო შეუღლებებით და ა. შ.. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.18. ხელოვნური უსწორმასწორობა

1.18. ხელოვნური უსწორმასწორობა

1.18. ხელოვნური უსწორმასწორობა

1.18. ხელოვნური უსწორმასწორობა

1.18. ხელოვნური უსწორმასწორობა

გზის მონაკვეთი, რომელზედაც მოწყობილია ხელოვნური უსწორმასწორობა სიჩქარის იძულებით შემცირებისათვის. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.19. ქვის ასხლეტა

1.19. ქვის ასხლეტა

1.19. ქვის ასხლეტა

1.19. ქვის ასხლეტა

1.19. ქვის ასხლეტა

გზის მონაკვეთი, რომელზედაც შესაძლებელია სატრანსპორტო საშუალების თვლებიდან ღორღის, ხრეშის ასხლეტა და ა. შ.. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.20. სახიფათო გზისპირი

1.20. სახიფათო გზისპირი

1.20. სახიფათო გზისპირი

1.20. სახიფათო გზისპირი

1.20. სახიფათო გზისპირი

გზის მონაკვეთი, რომლის გზისპირის მდგომარეობა არ შეესაბამება არსებულ სტანდარტებს. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.21.1. გზის შევიწროება

1.21.1. გზის შევიწროება

1.21.1. გზის შევიწროება

1.21.1. გზის შევიწროება

1.21.1. გზის შევიწროება

გზის მონაკვეთი, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება ორივე მხრიდან. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.21.2. გზის შევიწროება

1.21.2. გზის შევიწროება

1.21.2. გზის შევიწროება

1.21.2. გზის შევიწროება

1.21.2. გზის შევიწროება

გზის მონაკვეთი, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება მარჯვენა მხრიდან. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.21.3. გზის შევიწროება

1.21.3. გზის შევიწროება

1.21.3. გზის შევიწროება

1.21.3. გზის შევიწროება

1.21.3. გზის შევიწროება

გზის მონაკვეთი, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება 1.21.3 − მარცხნიდან. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.22. ორმხრივი მოძრაობა

1.22. ორმხრივი მოძრაობა

1.22. ორმხრივი მოძრაობა

1.22. ორმხრივი მოძრაობა

1.22. ორმხრივი მოძრაობა

გზის (სავალი ნაწილის) ორმხრივმოძრაობიანი მონაკვეთის დასაწყისი, რომელსაც წინ უსწრებდა უბანი ცალმხრივი მოძრაობით. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.23. ქვეითთა გადასასვლელი

1.23. ქვეითთა გადასასვლელი

1.23. ქვეითთა გადასასვლელი

1.23. ქვეითთა გადასასვლელი

1.23. ქვეითთა გადასასვლელი

იძლევა გაფრთხილებას 5.19.1 და 5.19.2 ნიშნებით ან/და 1.14.1–1.14.3 მონიშვნებით აღნიშნულ ქვეითთა გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. ნიშანი მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.24. ბავშვები

1.24. ბავშვები

1.24. ბავშვები

1.24. ბავშვები

1.24. ბავშვები

იძლევა გაფრთხილებას გზის მონაკვეთთან საბავშვო დაწესებულების არსებობისთაობაზე, საიდანაც დიდია ბავშვების სავალ ნაწილზე გამოჩენის ალბათობა. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. ნიშანი მეორდება დასახლებულ და დაუსახლებელ პუნქტებში, სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.25. ველობილიკის გადაკვეთა

1.25. ველობილიკის გადაკვეთა

1.25. ველობილიკის გადაკვეთა

1.25. ველობილიკის გადაკვეთა

1.25. ველობილიკის გადაკვეთა

იძლევა გაფრთხილებას 4.4 ნიშნით აღნიშნული ველობილიკის სავალი ნაწილის გადაკვეთის ადგილთან მიახლოების თაობაზე. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.26. საგზაო სამუშაოები

1.26. საგზაო სამუშაოები

1.26. საგზაო სამუშაოები

1.26. საგზაო სამუშაოები

1.26. საგზაო სამუშაოები

გზის მონაკვეთი, რომლის ფარგლებშიც სამუშაოები მიმდინარეობს. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე. ნიშანი მეორდება დასახლებულ და დაუსახლებელ პუნქტებში, სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე. ნიშანი სავალ ნაწილზე ხანმოკლე სამუშაოს ჩატარებისას იდგმება სამუშაოს ჩატარების ადგილიდან 10−15 მეტრ მანძილზე, 8.1.1 დაფის გარეშე.

right
right
right
right
1.27. პირუტყვის გადარეკვა

1.27. პირუტყვის გადარეკვა

1.27. პირუტყვის გადარეკვა

1.27. პირუტყვის გადარეკვა

1.27. პირუტყვის გადარეკვა

გზის მონაკვეთი, რომელიც გადის პირუტყვის (საქონლის) სადგომთან, ფერმასთან ან/და პირუტყვის (საქონლის) მუდმივი გადარეკვის ადგილთან, სადაც მოსალოდნელია მისი სავალ ნაწილზე გამოჩენა. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.28. გარეული ცხოველები

1.28. გარეული ცხოველები

1.28. გარეული ცხოველები

1.28. გარეული ცხოველები

1.28. გარეული ცხოველები

ნაკრძალთან, სანადირო მეურნეობასთან, ტყის მასივთან გამავალი გზის მონაკვეთიან სხვა უბანი, სადაც მოსალოდნელია გარეული ცხოველების გამოჩენა. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.29. ქვის ცვენა

1.29. ქვის ცვენა

1.29. ქვის ცვენა

1.29. ქვის ცვენა

1.29. ქვის ცვენა

გზის მონაკვეთი, რომლის სავალი ნაწილი არ არის დაცული ზვავისაგან, მეწყრისაგან ანქვის ცვენისაგან. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.30. გვერდითი ქარი

1.30. გვერდითი ქარი

1.30. გვერდითი ქარი

1.30. გვერდითი ქარი

1.30. გვერდითი ქარი

გზის მონაკვეთი, რომელზედაც შეიძლება ძლიერი გვერდითი ქარი ამოვარდეს. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.31. დაბლამფრენი თვითმფრინავი

1.31. დაბლამფრენი თვითმფრინავი

1.31. დაბლამფრენი თვითმფრინავი

1.31. დაბლამფრენი თვითმფრინავი

1.31. დაბლამფრენი თვითმფრინავი

აეროდრომთან ახლოს გამავალი გზის მონაკვეთი, რომელზედაც თვითმფრინავები ან ვერტმფრენები დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავენ. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.32. გვირაბი

1.32. გვირაბი

1.32. გვირაბი

1.32. გვირაბი

1.32. გვირაბი

გვირაბი, რომელშიც არ არსებობს ხელოვნური განათება ან რომლის შესასვლელი პორტალის ხილვადობა ადგილის რელიეფის გამო 150 მეტრზე ნაკლებია. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.33. ხერგილი

1.33. ხერგილი

1.33. ხერგილი

1.33. ხერგილი

1.33. ხერგილი

გზის მონაკვეთი, რომელიც დროებით ჩახერგილია. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.34. სხვა საფრთხეები

1.34. სხვა საფრთხეები

1.34. სხვა საფრთხეები

1.34. სხვა საფრთხეები

1.34. სხვა საფრთხეები

გზის მონაკვეთი, რომელზედაც შეიძლება წარმოიშვას ისეთი საფრთხე, რომელიც არ არის განსაზღვრული სხვა მაფრთხილებელი ნიშნებით. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
1.35.1.-1.35.6. მოხვევის მიმართულება

1.35.1.-1.35.6. მოხვევის მიმართულება

1.35.1.-1.35.6. მოხვევის მიმართულება

1.35.1.-1.35.6. მოხვევის მიმართულება

1.35.1.-1.35.6. მოხვევის მიმართულება

მიუთითებს შეზღუდული ხილვადობის მქონე მცირე რადიუსიან გზის მრუდეზე მოძრაობის მიმართულებას (1.35.1−1.35.3 − მარჯვნივ, 1.35.4−1.35.6 − მარცხნივ) ან საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილის შემოვლის შესაბამის მიმართულებას.

right
right
right
right
1.36.1.-1.36.2. მოხვევის მიმართულება

1.36.1.-1.36.2. მოხვევის მიმართულება

1.36.1.-1.36.2. მოხვევის მიმართულება

1.36.1.-1.36.2. მოხვევის მიმართულება

1.36.1.-1.36.2. მოხვევის მიმართულება

მიუთითებს „T“-სებურ გზაჯვარედინზე ან გზების განშტოებაზე მოძრაობის მიმართულებას (მარჯვნივ და მარცხნივ)ან საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილის შემოვლის შესაბამის მიმართულებას.

right
right
right
right
1.3.1. ერთლიანდაგიანი რკინიგზა

1.3.1. ერთლიანდაგიანი რკინიგზა

1.3.1. ერთლიანდაგიანი რკინიგზა

1.3.1. ერთლიანდაგიანი რკინიგზა

1.3.1. ერთლიანდაგიანი რკინიგზა

იძლევა გაფრთხილებას ერთლიანდაგიანი რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. იდგმება უშუალოდ რკინიგზის გადასასვლელის წინ.

right
right
right
right
1.3.2. მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა

1.3.2. მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა

1.3.2. მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა

1.3.2. მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა

1.3.2. მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა

იძლევა გაფრთხილებას ორი ან ორზე მეტი ლიანდაგის მქონე რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. იდგმება უშუალოდ რკინიგზის გადასასვლელის წინ.

right
right
right
right
1.4.1.-1.4.6. რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება

1.4.1.-1.4.6. რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება

1.4.1.-1.4.6. რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება

1.4.1.-1.4.6. რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება

1.4.1.-1.4.6. რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება

დამატებით აფრთხილებს მძღოლს დაუსახლებელ პუნქტში რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. 1.4.1−1.4.3 ნიშნები იდგმება გზის მარჯვენა მხარეს, ხოლო 1.4.4−1.4.6 ნიშნები − გზის მარცხენა მხარეს. 1.4.1 და 1.4.4 ნიშნები იდგმება მოძრაობის მიმართულებით ძირითად და განმეორებით 1.1 ან 1.2 ნიშანთან ერთად, 1.4.3 და 1.4.6 ნიშნები − მოძრაობის მიმართულებით განმეორებით 1.1 ან 1.2 ნიშანთან ერთად, ხოლო 1.4.2 და 1.4.5 ნიშნები − დამოუკიდებლად, თანაბარ დაშორებაზე ძირითად და განმეორებით 1.1 ან 1.2 ნიშანს შორის.

right
right
right
right