საიტი განახლების პროცესშია

შეცვალეთ ბილეთების ენა
 
 
BETA ვერსია - მზადების პროცესში; არათავსებადი მობილურთან

1. მობილური კომუნიკაციით სარგებლობა

2. ღვედის გამოუყენებლობა

3. ავარიის მონაწილე მძღოლის მიერ შემთხვევის ადგილის მიტოვება ან მანქანის გადაადგილება

4. 15 კმ/სთ-ზე მეტით სიჩქარის გადაჭარბება

5. სანომრე ნიშნის გარეშე ან სხვაგვარად შეცვლილი სახელმწიფო სანომრე ნიშნით გადაადგილება

6. გაჩერების შესახებ პოლიციელის მოთხოვნის შეუსრულებლობა

7. განლაგების, მოძრაობის დაწყების ან მანევრირების დარღვევა

8. საცნობი ნიშნის დამაგრების წესის დარღვევით მოძრაობა

9. საგზაო ნიშნის ან საგზაო მონიშვნის მოთხოვნის დარღვევა

10. გაუქმებული მართვის მოწმობით უკანონოდ სარგებლობა

11. ალკოჰოლური სიმთვრალის გამო აკრძალვის პერიოდში მანქანის მართვა განმეორებით კვლავ სიმთვრალის მდგომარეობაში

12. სხვა აკრძალვის დროს მანქანის მართვა სიმთვრალის მდგომარეობაში

13. ჯარიმდება მანქანის მფლობელი, თუ განზრახულად ათხოვა მანქანა ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფ პირს

14. მართვა პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს მართვის მოწმობა

15. სიჩქარის გადაჭარბების გამო გამოწვეული საავარიო სიტუაცია, რასაც მოჰყვა სხვა ქონების ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება

16. გავლის უპირატესობის მქონე სატრანსპორტო საშუალებისათვის დაბრკოლების შექმნა

17. სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, რასაც მოჰყვა საავარიო ვითარების შექმნა

18. ერთი წლის განმავლობაში განმეორებით გადაცემა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფ პირზე

30
40
20
1000
500
50
300
50
50
1500
100
500
250
300
50
700
1000
150