საიტი განახლების პროცესშია

შეცვალეთ ბილეთების ენა
 
 
მოძრაობის საპირისპირო მიმართულების ზოლზე გადასვლით გასწრების მანევრის შესრულებისას, საავარიო სიტუაციის შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია ის გარემოება, რომ მძღოლი საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს აფასებს, როგორც:
1
უფრო ნაკლებად ვიდრე სინამდვილეშია
2
უფრო მეტს ვიდრე სინამდვილეშია
მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში, მისაბმელის გარეშე, „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს:
1
110 კმ/სთ სიჩქარით
2
70 კმ/სთ სიჩქარით
3
90 კმ/სთ სიჩქარით
დღე-ღამის ბნელ დროს და არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში შემხვედრი სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს აღვიქვამთ:
1
უფრო ნაკლებად, ვიდრე რეალურადაა
2
ისე, როგორც რეალურადაა
3
უფრო მეტად, ვიდრე რეალურადაა
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ყველა სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს 100კმ/სთ სიჩქარით?
1
მხოლოდ სატვირთო ავტომობილისა და თეთრი მიკროავტობუსის მძღოლები
2
მხოლოდ თეთრი მიკროავტობუსის მძღოლი
3
მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
4
მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლი
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს მისაბმელიანი „BE“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დაუსახლებელ პუნქტში გზის ამ მონაკვეთზე?
1
90 კმ/სთ სიჩქარით
2
80 კმ/სთ სიჩქარით
3
60 კმ/სთ სიჩქარით
4
70 კმ/სთ სიჩქარით
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს „B“ კატეგორიის მაბუქსირებელი ავტომობილის მძღოლს დასახლებულ პუნქტში, გზის ამ მონაკვეთზე?
1
90 კმ/სთ სიჩქარით
2
60 კმ/სთ სიჩქარით
3
50 კმ/სთ სიჩქარით
4
70 კმ/სთ სიჩქარით
ქვემოთ ჩამოთვლილი საგზაო პირობებიდან, რომელი უნდა გაითვალისწინოს მძღოლმა სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის შეცვლისას?
1
მხოლოდ გზისა და სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობა
2
მხოლოდ ატმოსფერული პირობები, აგრეთვე არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობა
3
მხოლოდ ადგილის რელიეფი და მოძრაობის ინტენსიურობა
4
ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა საგზაო პირობა
დაუსახლებულ პუნქტში, მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში, „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არა უმეტეს:
1
70 კმ/სთ სიჩქარით
2
60 კმ/სთ სიჩქარით
3
90 კმ/სთ სიჩქარით
4
110 კმ/სთ სიჩქარით
„კონსტრუქციული სიჩქარე” არის:
1
მოცემულ გზის მონაკვეთზე, სატრანსპორტო საშუალებისათვის დადგენილი სიჩქარის მაქსიმალური ზღვარი
2
ქარხანა-დამამზადებლის მიერ განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური სიჩქარე
3
სატრანსპორტო საშუალებაზე დამაგრებულ საცნობ ნიშანზე „სიჩქარის შეზღუდვა”- მითითებული სიჩქარე
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში?
1
60 კმ/სთ სიჩქარით
2
80 კმ/სთ სიჩქარით
3
90 კმ/სთ სიჩქარით
4
110 კმ/სთ სიჩქარით
რა სიჩქარით შეუძლია მოძრაობის გაგრძელება „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დასახლებულ პუნქტში, მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში?
1
არანაკლებ 40კმ/სთ და არა უმეტეს 90კმ/სთ
2
არა უმეტეს 40კმ/სთ
3
არანაკლებ 20კმ/სთ და არა უმეტეს 40კმ/სთ
4
არანაკლებ 40კმ/სთ და არა უმეტეს 60კმ/სთ
რა სიჩქარით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს საგზაო ნიშნით აღნიშნულ ზოლში?
1
არანაკლებ 50 კმ/სთ და არა უმეტეს 110 კმ/სთ სიჩქარით
2
არანაკლებ 50 კმ/სთ და არა უმეტეს 70 კმ/სთ სიჩქარით
3
არანაკლებ 50 კმ/სთ და არა უმეტეს 90 კმ/სთ სიჩქარით
4
არა უმეტეს 50 კმ/სთ
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს მსუბუქმისაბმელიანი „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დასახლებული პუნქტის დასასრულის ამღვნიშვნელი საგზაო ნიშნის შემდეგ?
1
50 კმ/სთ სიჩქარით
2
90 კმ/სთ სიჩქარით
3
80 კმ/სთ სიჩქარით
4
110 კმ/სთ სიჩქარით
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს გზის ამ მონაკვეთზე?
1
80 კმ/სთ სიჩქარით
2
90 კმ/სთ სიჩქარით
3
110 კმ/სთ სიჩქარით
4
60 კმ/სთ სიჩქარით
სწორ გზაზე, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს მძღოლი აღიქვამს:
1
უფრო მეტად, ვიდრე სინამდვილეშია
2
უფრო ნაკლებად, ვიდრე სინამდვილეშია
3
როგორც სინამდვილეშია
დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის შერჩევისას მძღოლმა გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს:
1
ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი გარემოება გასათვალისწინებელი არ არის
2
თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობის ზოლების რაოდენობას
3
მოცემულ გზის მონაკვეთზე საგზაო მონიშვნით განსაზღვრულ მოთხოვნებს
4
მხედველობის პირობებს
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მძღოლს დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში?
1
20 მკ/სთ სიჩქარით
2
30 მკ/სთ სიჩქარით
3
40 მკ/სთ სიჩქარით
სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის გაზრდისას როგორ იცვლება მძღოლის მხედველობის არე?
1
მხედველობის არე არ იცვლება
2
მხედველობის არე ვიწროვდება
3
მხედველობის არე ფართოვდება
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ისინი მოძრაობენ 90 კმ/სთ სიჩქარით?
1
მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი
2
მხოლოდ კვადროციკლის მძღოლი
3
მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
4
მხოლოდ კვადროციკლისა და მოტოციკლის მძღოლები
ნისლიან ამინდში სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობისას მანძილს საგნებამდე აღვიქვამთ:
1
ისე, როგორც რეალურადაა
2
უფრო ნაკლებად, ვიდრე რეალურადაა
3
უფრო მეტად, ვიდრე რეალურადაა
რა მაქსიმალური სიჩქარით შეუძლია მოძრაობის გაგრძელება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს, თუ ბუქსირება ხდება ხისტი გადაბმით?
1
80 კმ/სთ სიჩქარით
2
50 კმ/სთ სიჩქარით
3
60 კმ/სთ სიჩქარით
დაარღვევს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით 90 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობის შემთხვევაში?
1
არ დაარღვევს
2
დაარღვევს
დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარე მძღოლმა უნდა შეარჩიოს ისე, რომ გასაჩერებელი მანძილი იყოს:
1
მხედველობის არეზე მეტი
2
მხედველობის არეზე ნაკლები
საცხოვრებელ ზონაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არაუმეტეს:
1
60 კმ/სთ სიჩქარით
2
40 კმ/სთ სიჩქარით
3
20 კმ/სთ სიჩქარით
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს „BE“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს ავტომაგისტრალზე?
1
80 კმ/სთ სიჩქარით
2
90 კმ/სთ სიჩქარით
3
70 კმ/სთ სიჩქარით
4
60 კმ/სთ სიჩქარით
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დაუსახლებელ პუნქტში, გზის მითითებულ მონაკვეთზე?
1
50 კმ/სთ სიჩქარით
2
60 კმ/სთ სიჩქარით
3
80 კმ/სთ სიჩქარით
4
90 კმ/სთ სიჩქარით
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს „B1“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დაუსახლებულ პუნქტში, გზის მოცემულ მონაკვეთზე?
1
110 კმ/სთ სიჩქარით
2
60 კმ/სთ სიჩქარით
3
80 კმ/სთ სიჩქარით
4
90 კმ/სთ სიჩქარით
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ყველა სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს 100 კმ/სთ სიჩქარით?
1
მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
2
მხოლოდ სატვირთო ავტომობილისა და ავტობუსის მძღოლები
3
მხოლოდ მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილის მძღოლები
4
მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილისა და ავტობუსის მძღოლები
0
სწორად
0
შეცდომით
28
დარჩა
28 : 00
დრო
გადავიდეს თავისით
შემდეგი!