Settings
emsi |||

emsi |||

სწორი პასუხი,

არასწორი

ამ თავში

ბილეთი

ბილეთი #325

ვალდებულია თუ არა მძღოლი ბავშვთა ჯგუფების გამცილებლის მინიშნებისას გზა დაუთმოს იმ ბავშვებს, რომლებიც კვეთენ სავალ ნაწილს?

 • 1

  ვალდებულია

 • 2

  არ არის ვალდებული

 • 1

 • 2

ბილეთი #332

ბავშვთა ჯგუფების გადაყვანისას ჯგუფი უნდა დაიყოს რიგებად, რიგში არაუმეტეს:

 • 1

  ოთხი ბავშვისა

 • 2

  ორი ბავშვისა

 • 3

  სამი ბავშვისა

 • 1

 • 2

 • 3

ბილეთი #333

სავალდებულოა თუ არა 3 წლამდე ბავშვის მსუბუქი ავტომობილის უკანა სავარძლით გადაყვანისას გამოყენებული იქნას სპეციალური საბავშვო ეტლი, სავარძელი ან დამჭერი მოწყობილობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც უკანა სავარძელზე მჯდომ არანაკლებ 16 წლის მგზავრს კალთაში მხოლოდ ეს ბავშვი უზის?

 • 1

  არ არის სავალდებულო

 • 2

  სავალდებულოა

 • 1

 • 2

ბილეთი #476

აკრძალულია თუ არა მგზავრთა (12 წლამდე ბავშვების გაუთვალისწინებლად) გადაყვანა, თუ მგზავრთა რაოდენობა აღემატება სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მახასიათებლით გათვალისწინებულ ოდენობას?

 • 1

  აკრძალულია

 • 2

  არ არის აკრძალული

 • 1

 • 2

ბილეთი #571

ნებადართულია თუ არა მგზავრების იმ რაოდენობით ან ისე გადაყვანა, რომ ეს ხელს უშლიდეს მართვას ან მძღოლს უზღუდავდეს ხედვის არეს?

 • 1

  ნებადართულია, მხოლოდ მძღოლის თანხმობით

 • 2

  არ არის ნებადართული

 • 3

  ნებადართულია, მხოლოდ დაუსახლებელ პუნქტებში, მეორეხარისხოვან გზაზე, იმ პირობით, რომ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 40 კმ/სთ

 • 1

 • 2

 • 3

ბილეთი #573

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება ნოემბრის თვის ბოლომდე. მადლობას გიხდით

აკრძალული არ არის მგზავრთა გადაყვანა:

 • 1

  სატვირთო მოტოციკლის ძარით

 • 2

  ტრაქტორის და სხვა თვითმავალი მანქანების სალონის, ან კაბინის გარეთ

 • 3

  მობუქსირე ავტობუსით

 • 4

  სატვირთო ავტომობილის მისაბმელით, აგრეთვე მისაბმელ-აგარაკით

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

ბილეთი #574

აკრძალულია თუ არა მგზავრთა გადაყვანა იმ სატრანსპორტო საშუალებით, რომლის ფაქტობრივი მასა აღემატება მის ნებადართულ მაქსიმალურ მასას?

 • 1

  არ არის აკრძალული

 • 2

  აკრძალულია

 • 1

 • 2

ბილეთი #581

სატრანსპორტო საშუალებაზე ნებისმიერი ტვირთი იმგვარად უნდა მოთავსდეს და აუცილებლობის შემთხვევაში დამაგრდეს, რომ მისი გადაზიდვისას:

 • 1

  მხოლოდ არ დაიფაროს სინათლეები, სდექ-სიგნალი, მოხვევის მაჩვენებლები, შუქამრეკლი მოწყობილობები, რეგისტრაციის ნომერი და მარეგისტრირებელი სახელმწიფოს განმასხვავებელი ნიშანი, აგრეთვე ამ კანონით განსაზღვრული ხელით მისაცემი სიგნალები

 • 2

  მხოლოდ საფრთხე არ შეექმნას საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეს, ზიანი არ მიადგეს სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და კერძო ქონებას, ტვირთი არ ეთრეოდეს და არ ცვიოდეს გზაზე

 • 3

  დაცული იქნეს ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა პირობა

 • 4

  მხოლოდ არ იქნეს შეზღუდული ხილვადობა და მხედველობის არე, არ დაირღვეს სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა და არ გაძნელდეს მისი მართვა

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

ბილეთი #585

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება ნოემბრის თვის ბოლომდე. მადლობას გიხდით

ტვირთი უნდა აღინიშნოს საცნობი ნიშნით - „არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი“, თუ ის სატრანსპორტო საშუალების გაბარიტს გარეთ, წინ ან/და უკან გადმოშვერილია:

 • 1

  არანაკლებ 1,5 მეტრით

 • 2

  არანაკლებ 2,0 მეტრით

 • 3

  1,0 მეტრზე მეტად

 • 1

 • 2

 • 3

ბილეთი #586

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება ნოემბრის თვის ბოლომდე. მადლობას გიხდით

ტვირთი უნდა აღინიშნოს საცნობი ნიშნით - „არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი”, თუ ის გვერდიდან, საგაბარიტო სინათლის გარე ნაპირიდან გადმოშვერილია:

 • 1

  არანაკლებ 1,5 მეტრით

 • 2

  0,4 მეტრზე მეტად

 • 3

  არანაკლებ 2 მეტრით

 • 1

 • 2

 • 3