ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

სულ 1083 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #192,

საინფორმაციო

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართლებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #193,

მარეგულირებელი

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა გზაჯვარედინზე მარჯვნივ, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #194,

მარეგულირებელი

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება თეთრი ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 2

  მხოლოდ მარცხნივ

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 4

  მხოლოდ პირდაპირ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #195,

მარეგულირებელი

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ მარცხნივ

 • 2

  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 3

  ყველა მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #196,

მარეგულირებელი

რომელი ავტომობილის მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #198,

მარეგულირებელი

ისრის მიმართულებით მოძრაობის უფლება აქვს:

 • 1

  მხოლოდ მოტოციკლისა და ავტომობილის მძღოლებს

 • 2

  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლს

 • 4

  მხოლოდ ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #199,

მარეგულირებელი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე, თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

 • 1

  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #200,

მარეგულირებელი

რომელი ავტომობილის მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლს

 • 2

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #202,

მარეგულირებელი

აქვთ თუ არა ქვეითთა გადასასლელზე გადასვლის უფლება ქვეითებს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  აქვთ უფლება

 • 2

  არ აქვთ უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #203,

მარეგულირებელი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  ტრამვაის მძღოლს

 • 2

  ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #204,

სხვადასხვა II

მგზავრს ეკრძალება:

 • 1

  მხოლოდ მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების მართვისას მძღოლის ყურადღების სხვა რამეზე გადატანა

 • 2

  როგორც მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების მართვისას მძღოლის ყურადღების სხვა რამეზე გადატანა, ასევე მძღოლისათვის სატრანსპორტო საშუალების მართვაში ხელის შეშლა

 • 3

  მხოლოდ მძღოლისათვის სატრანსპორტო საშუალების მართვაში ხელის შეშლა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #205,

მარეგულირებელი

მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

 • 1

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #206,

მარეგულირებელი

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის უფლება ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ პირდაპირ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #207,

მარეგულირებელი

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ მარჯვნივ და მარცხნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 3

  ნებისმიერი მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ პირდაპირ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #208,

სხვადასხვა II

სავალ ნაწილზე გადაადგილებისას ქვეითმა:

 • 1

  მხოლოდ უნდა გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე

 • 2

  მხოლოდ უსაფუძვლოდ არ უნდა შეაფერხოს და არ უნდა გააძნელოს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა

 • 3

  როგორც უნდა გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე, ასევე უსაფუძვლოდ არ უნდა შეაფერხოს და არ უნდა გააძნელოს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #211,

მარეგულირებელი

მარეგულირებლის ამ სიგნალზე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა:

 • 1

  ყველა მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ A და C მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B და D მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #212,

მარეგულირებელი

მარეგულირებლის ამ სიგნალზე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა:

 • 1

  არც ერთი მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ A და D მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B და C მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #213,

მარეგულირებელი

მარეგულირებლის ამ სიგნალზე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა:

 • 1

  მხოლოდ A და C მიმართულებით

 • 2

  არც ერთი მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B და D მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #216,

სხვადასხვა

თუ მარეგულირებელი სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების შესახებ მოთხოვნას გადასცემს ხმამაღლამოლაპარაკე მოწყობილობის, ან სატრანსპორტო საშუალებისაკენ მიმართული ჟესტიკულაციით, მძღოლი უნდა გაჩედრეს:

 • 1

  დაუყოვნებლივ ყოფნის ადგილას

 • 2

  მარეგულირებლის მიერ მითითებულ ადგილას

 • 3

  მისთვის მოსახერხებელ ადგილას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #217,

სხვადასხვა

მარეგულირებელმა შეიძლება სიგნალი მისცეს:

 • 1

  მხოლოდ წითელი ან ყვითელი ფერის ალმებით, ან წითელი სინათლის მოძრაობით

 • 2

  მხოლოდ შავი და თეთრი ზოლებიანი ხელკეტით, ან წითელი შუქამრეკლი დისკით

 • 3

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი საშუალებით

 • 4

  მხოლოდ ხელით ან დისკით, რომელზეც გამოსახულია საგზაო ნიშანი - მოძრაობა აკრძალულია

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4