ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

სულ 1083 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #144,

საინფორმაციო

რევერსული შუქნიშნის ამ სიგნალზე ლურჯი ავტომობილის მძღოლი უნდა:

 • 1

  გააგრძელოს მოძრაობა პირდაპირ

 • 2

  გადავიდეს მარცხენა ზოლში

 • 3

  გადავიდეს მარჯვენა ზოლში

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #146,

საინფორმაციო

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს შევიდეს რევერსული მოძრაობის ზოლში, რევერსული შუქნიშნის ამ სიგნაზე?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #148,

შუქნიშანი

რომელი მიმართულებით შეუძლია წითელი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა შუქნიშნის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 2

  ნებისმიერი მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

 • 4

  მხოლოდ მარჯვნივ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #149,

შუქნიშანი

რომელი მიმართულებით შეუძლია ლურჯი ავტომობილის მძღოლს, გააგრძელოს მოძრაობა შუქნიშნის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ, მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

 • 4

  მხოლოდ მარჯვნივ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #150,

შუქნიშანი

ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი გზა დაუთმოს ქვეითებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  ვალდებულია

 • 2

  არ არის ვალდებული

 • 1
 • 2

ბილეთი #151,

შუქნიშანი

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ ყველა შუქნიშანში ჩართულია ყვითელი მოციმციმე მაშუქი სიგნალი?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #152,

შუქნიშანი

აქვს თუ არა უფლება ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ შუქნიშნის მწვანე მაშუქი სიგნალის შემდეგ, ყვითელი მაშუქი სიგნალის ჩართვისას, ვერ შეძლებს მკვეთრი დამუხრუჭების გარეშე გაჩერდეს „სდექ“ ხაზთან?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #153,

შუქნიშანი

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, შუქნიშნის ამ სიგნალზე?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #155,

რკინიგზა

თუ შუქნიშანში ჩართულია ყვითელი მოციმციმე მაშუქი სიგნალი:

 • 1

  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს შუქნიშანთან

 • 2

  მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით

 • 3

  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს „სდექ“ ხაზთან

 • 4

  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #157,

შუქნიშანი

რომელი მიმართულებით შეუძლია გააგრძელოს მოძრაობა წითელი ავტომობილის მძღოლმა შუქნიშნების ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 3

  მხოლოდ მარცხნივ

 • 4

  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #158,

შუქნიშანი

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #161,

შუქნიშანი

ერთობლივად ჩართული შუქნიშნის წითელი და ყვითელი მაშუქი სიგნალები:

 • 1

  კრძალავს მოძრაობას და იტყობინება მწვანე მაშუქი სიგნალის მოსალოდნელი ჩართვის შესახებ

 • 2

  რთავს მოძრაობის ნებას და იძლევა ინფორმაციას გზის მონაკვეთზე საფრთხის არსებობის შესახებ

 • 1
 • 2

ბილეთი #162,

რკინიგზა

რკინიგზის გადასასვლელზე, შუქნიშნის წითელ მოციმციმე მაშუქ სიგნალთან ერთად მიცემული ხმოვანი სიგნალი, მოძრაობის მონაწილეებს დამატებით აწვდის ინფორმაციას:

 • 1

  გადასასვლელზე მოძრაობის გაგრძელების უფლების შესახებ

 • 2

  გადასასვლელზე მოძრაობის აკრძალვის შესახებ

 • 1
 • 2

ბილეთი #163,

მეხრე

სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის კოლონები გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობისას უნდა დაიყოს ჯგუფებად, თითოეულში არაუმეტეს:

 • 1

  10 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 5 საჭაპანო ტრანსპორტისა

 • 2

  15 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 10 საჭაპანო ტრანსპორტისა

 • 1
 • 2

ბილეთი #165,

მიმთითებელი

რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #166,

შუქნიშანი

მოცემულ სიტუაციაში ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

 • 1

  C მიმართულებით

 • 2

  B მიმართულებით

 • 3

  A მიმართულებით

 • 4

  არცერთი მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #167,

შუქნიშანი

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, შუქნიშნის ამ სიგნალზე?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #168,

შუქნიშანი

მოცემულ სიტუაციაში, ვალდებულია თუ არა ლურჯი ავტომობილის მძღოლი ისრის მიმართულებით მობრუნების მანევრის შესრულებისას გაჩერდეს გამყოფ ზოლებს შორის არსებულ მოძრაობის ამკრძალავ შუქნიშნის მაშუქ სიგნალზე?

 • 1

  არ არის ვალდებული

 • 2

  არ არის ვალდებული თუ არ შეაფერხებს საპირისპირო მიმართულებიდან მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს

 • 3

  ვალდებულია

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #169,

შუქნიშანი

მოცემულ სიტუაციაში, ვალდებულია თუ არა ლურჯი ავტომობილის მძღოლი ისრის მიმართულებით მობრუნების მანევრის შესრულებისას გაჩერდეს გამყოფ ზოლებს შორის არსებულ მოძრაობის ამკრძალავ შუქნიშნის მაშუქ სიგნალზე?

 • 1

  ვალდებულია

 • 2

  არ არის ვალდებული

 • 1
 • 2

ბილეთი #170,

შუქნიშანი

რა მიმართულებით შეუძლია გააგრძელოს მოძრაობა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, შუქნიშნის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ, მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 4

  ყველა მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4