ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

სულ 1083 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #26,

გზაჯვარედინი

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  ჯერ უნდა გაიაროს კვადროციკლმა, შემდეგ - ავტობუსმა, ბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა

 • 2

  ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - კვადროციკლმა, ბოლოს - ავტობუსმა

 • 3

  ჯერ უნდა გაიაროს ავტობუსმა, შემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა, ბოლოს - კვადროციკლმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #27,

გზებზე მოძრაობა

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობა ეკრძალება:

 • 1

  B მიმართულებით

 • 2

  A მიმართულებით

 • 3

  C მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #29,

გზაჯვარედინი

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  ჯერ უნდა გაიაროს ყვითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა, ბოლოს - ლურჯმა ავტომობილმა

 • 2

  ჯერ უნდა გაიაროს ყვითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - ლურჯმა ავტომობილმა, ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა

 • 3

  ჯერ უნდა გაიაროს ლურჯმა ავტომობილმა, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა, ბოლოს - ყვითელმა ავტომობილმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #31,

უსაფრთხოება

ვალდებულია თუ არა მძღოლი, უზრუნველყოს, რომ მის მფლობელობაში არსებულმა სატრანსპორტო საშუალებებმა მინიმალური ზიანი მიაყენონ გარემოს?

 • 1

  არ არის ვალდებული

 • 2

  ვალდებულია

 • 1
 • 2

ბილეთი #32,

უსაფრთხოება

შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოსგან (უწყებისგან) ნებართვის, დაშვების, თანხმობის მიღების ან ამ ორგანოსთან (უწყებასთან) შეთანხმების გარეშე, დაუშვებელია:

 • 1

  მხოლოდ გზაზე მასობრივ, სპორტულ და სხვა ღონისძიებათა ჩატარება

 • 2

  მხოლოდ უშუალოდ გზასთან ჯიხურის დადგმა და სხვა საგნის დაყენება, რომლებმაც შეიძლება გააუარესონ ხილვადობა ან/და გააძნელონ მძღოლისა და ქვეითის მოძრაობა

 • 3

  მხოლოდ რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა დადგენილი მარშრუტებით (მათ შორის ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა)

 • 4

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი საქმიანობა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #33,

მარეგულირებელი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მოტოციკლის მძღოლს

 • 3

  ავტობუსის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #34,

უსაფრთხოება

შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოსგან (უწყებისგან) ნებართვის, დაშვების, თანხმობის მიღების ან ამ ორგანოსთან (უწყებასთან) შეთანხმების გარეშე, დაუშვებელია:

 • 1

  მხოლოდ სპეციალური შუქური და ხმოვანი სიგნალების, აგრეთვე სპეციალური ხმამაღლამოლაპარაკე ხელსაწყოს დაყენება

 • 2

  მხოლოდ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთება

 • 3

  მხოლოდ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ძარის გვერდებზე დახრილი თეთრი ზოლების დახაზვა

 • 4

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი ქმედება

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #35,

მარეგულირებელი

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები. რომელი ავტომობილების მძღოლებმა შეიძლება გააგრძელონ მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სატვირთო და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებმა

 • 2

  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებმა

 • 3

  სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #37,

კონვეცია

მოცემული საცნობი ნიშნებიდან რომელია საერთაშორისო მოძრაობაში მყოფი საქართველოში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალების „მარეგისტრირებელი სახელმწიფოს განმასხვავებელი ნიშანი“?

 • 1

  III

 • 2

  II

 • 3

  I

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #38,

მარეგულირებელი

რა მიმართულებით შეიძლება გააგრძელოს მოძრაობა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ B და D მიმართულებით

 • 2

  A, B, C და D მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ A, C და D მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ A, B და C მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #39,

მარეგულირებელი

რომელი ავტომობილის მძღოლმა შეიძლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  ყვითელი და წითელი ავტომობილების მძღოლებმა

 • 2

  სატვირთო, ყვითელი და წითელი ავტომობილების მძღოლებმა

 • 3

  ყვითელი და ლურჯი ავტომობილების მძღოლებმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #40,

სხვადასხვა II

საგზაო მოძრაობის მონაწილეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლება აქვს:

 • 1

  მხოლოდ გაასაჩივროს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ქმედება

 • 2

  როგორც თავისუფლად და შეუფერხებლად გადაადგილდეს გზებზე, ასევე გაასაჩივროს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ქმედება

 • 3

  მხოლოდ თავისუფლად და შეუფერხებლად გადაადგილდეს გზაზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #41,

გზაჯვარედინი

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ისრის მიმართულებით მოძრავმა სატრანსპორტო საშუალებებმა?

 • 1

  ჯერ უნდა გაიაროს ტრამვაიმ, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა, ბოლოს- მსუბუქმა ავტომობილმა

 • 2

  ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - ტრამვაიმ, ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა

 • 3

  ჯერ უნდა გაიაროს ტრამვაიმ, მშემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა, ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #42,

გზაჯვარედინი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  როგორც მოტოციკლის მძღოლის, ასევე ავტობუსის მძღოლის მიმართ

 • 2

  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ

 • 3

  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #43,

უსაფრთხოება

საგზაო მოძრაობის მონაწილეს უფლება აქვს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლებამოსილი სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისგან, აგრეთვე სხვა უფლებამოსილი პირებისგან მიიღოს ინფორმაცია:

 • 1

  მხოლოდ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხის შესახებ

 • 2

  მხოლოდ გზაზე მოძრაობის უსაფრთხოების პირობების თაობაზე

 • 3

  მხოლოდ გზაზე მოძრაობის შეზღუდვის ან შეწყვეტის დაწესების მიზეზის თაობაზე

 • 4

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი ინფორმაცია

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #45,

მარეგულირებელი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ ავტობუსისა და პირველი ტრამვაის მძღოლები

 • 2

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილისა და მეორე ტრამვაის მძღოლები

 • 3

  მხოლოდ პირველი და მეორე ტრამვაის მძღოლები

 • 4

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #47,

გზაჯვარედინი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ყვითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ ტრამვაისა და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ

 • 2

  მხოლოდ სატვირთოსა და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ

 • 3

  მხოლოდ ტრამვაისა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლების მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #48,

გზაჯვარედინი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  არც ერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ

 • 2

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 3

  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ

 • 4

  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #49,

გზაჯვარედინი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 2

  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ

 • 3

  მხოლოდ ავტობუსისა და მოტოციკლის მძღოლების მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #50,

გზაჯვარედინი

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  ჯერ უნდა გაიაროს B ტრამვაიმ, შემდეგ - ყვითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - A ტრამვაიმ და ბოლოს - წითელმა ავტომობილმა

 • 2

  ჯერ უნდა გაიაროს A ტრამვაიმ, შემდეგ - B ტრამვაიმ, შემდეგ - ყვითელმა ავტომობილმა და ბოლოს - წითელმა ავტომობილმა

 • 3

  ჯერ უნდა გაიაროს ყვითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - წითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - A ტრამვაიმ და ბოლოს - B ტრამვაიმ

 • 4

  ჯერ უნდა გაიაროს წითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - ყვითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - B ტრამვაიმ და ბოლოს - A ტრამვაიმ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4