ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ მიმთითებელი ⟫

19 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #64

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მოძრაობა გააგრძელოს:

 • 1

  მხოლოდ A, C და D მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ D მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B და C მიმართულებით

 • 4

  A, B, C და D მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #165

რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #370

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 3

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #375

მოცემულ სიტუაციაში, მოსახვევს გაცდენილი ავტომობილის მძღოლს, მარჯვენა მოსახვევში შესვლის მიზნით:

 • 1

  უფლება აქვს მოაბრუნოს ავტომობილი A მიმართულებით

 • 2

  მოძრაობა ეკრძალება როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 3

  უფლება აქვს იმოძრაოს როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 4

  უფლება აქვს იმოძრაოს უკუსვლით B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1140

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  აღნიშნავს გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდაბა ერთი მიმართულებით

 • 2

  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

 • 3

  მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ პირდაპირი მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1142

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  მიუთითებს გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდება ერთი მიმართულებით

 • 2

  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

 • 3

  მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ მარჯვნივ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1145

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მხოლოდ მარჯვნიდან?

 • 1

  III

 • 2

  I

 • 3

  II

 • 4

  IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1147

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მარჯვნიდან ან მარცხნიდან?

 • 1

  IV

 • 2

  I

 • 3

  III

 • 4

  II

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1149

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ველოსიპედით მოძრაობისათვის განკუთვნილ ბილიკს, რომელიც კონსტრუქციულად გამოყოფილია სხვა გზისაგან ან გზის სხვა ელემენტებისაგან?

 • 1

  IV

 • 2

  I

 • 3

  II

 • 4

  III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1151

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ადგენს გზაზე მოძრაობის მინიმალური სიჩქარის ზღვარს?

 • 1

  II

 • 2

  III

 • 3

  IV

 • 4

  I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1152

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზეც მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას, არანაკლებ ორ წამყვან საბურავზე, სავალდებულოა დამაგრებული ჰქონდეს მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები?

 • 1

  III

 • 2

  II

 • 3

  I

 • 4

  IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1154

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ისინი შედიან ეზოს ტერიტორიაზე?

 • 1

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  თეთრი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  ყვითელი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1155

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

 • 1

  ყველა მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ

 • 4

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1156

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გააგრძელების უფლება აქვს:

 • 1

  პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ

 • 3

  მხოლოდ მარჯვნივ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1157

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

 • 1

  მხოლოდ უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 2

  მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 3

  მხოლოდ მარცხნივ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1160

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მობრუნების მანევრის შესრულება?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #1161

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მობრუნება?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #1163

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1164

მოცემულ სიტუაციაში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გააგრძელების უფლება აქვს:

 • 1

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 2

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3