ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ ამკრძალავი ⟫

57 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #254

მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში მოპედითა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს:

 • 1

  20 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  50 კმ/სთ სიჩქარი

 • 3

  45 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #255

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდირებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე

 • 2

  კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე მითითებულზე მეტი სიჩქარით

 • 3

  აღნიშნავს მაქსიმალური სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #353

აქვს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, სურათზე მითითებულ ადგილას, ავტომობილის სადგომზე დაყენების უფლება, თვის ლუწ რიცხვებში 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #357

სატრანსპორტო საშუალება სადგომზე მდგომად ითვლება, თუ:

 • 1

  მოძრაობა შეწყვეტილია ტექნიკური გაუმართაობის გამო

 • 2

  მოძრაობა წინასწარ განზრახულად შეწყვეტილია 5 წუთამდე

 • 3

  მოძრაობა გამიზნულად შეწყვეტილია 5 წუთზე მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელი არ არის მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის, ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #545

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ სატვირთო ავტომობილის ფაქტობრივი მასა 7 ტონაა?

 • 1

  მხოლოდ წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #673

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

 • 2

  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებლად

 • 3

  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების შესვლას მოცემული მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #675

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებალად

 • 2

  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

 • 3

  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #677

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლი კრძალავს მის მოქმედების ზონაში ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას?

 • 1

  მხოლოდ II

 • 2

  მხოლოდ III

 • 3

  მხოლოდ II და IV

 • 4

  მხოლოდ I და III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #679

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ III

 • 2

  მხოლოდ IV

 • 3

  მხოლოდ II და III

 • 4

  მხოლოდ I და IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #681

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ტრაქტორითა და თვითმავალი მანქანით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ III

 • 2

  მხოლოდ I და III

 • 3

  მხოლოდ II და IV

 • 4

  მხოლოდ I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #683

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას?

 • 1

  IV

 • 2

  I

 • 3

  III

 • 4

  II

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #685

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ II და III

 • 2

  ყველა მოცემული ნიშნის მოქმედების ზონაში

 • 3

  მხოლოდ I და III

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #687

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  კრძალავს საჭაპნე ტრანსპორტით, სასაპალნე და საჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე - პირუტყვის გადარეკვას

 • 2

  აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელიც გადის პირუტყვის (საქონლის) სადგომთან, სადაც მოსალოდნელია მათი სავალ ნაწილზე გამოჩენა

 • 3

  აღნიშნავს გზას, რომელიც განკუთვნილია საჭაპანო ტრანსპორტით მოძრაობისათვის

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #689

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  კრძალავს ველოსიპედითა და მოპედით მოძრაობას

 • 2

  კრძალავს ყველა სახის მოტოციკლის მოძრაობას

 • 3

  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #691

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  აფრთხილებს გზაზე ბავშვების გამოჩენის შესაძლებლობის შესახებ

 • 2

  კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას

 • 3

  აღნიშნავს საცხოვრებელი ზონის დასასრულს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #696

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?

 • 1

  III

 • 2

  I

 • 3

  II

 • 4

  IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #697

მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:

 • 1

  ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას

 • 2

  იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

 • 3

  იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #698

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?

 • 1

  II

 • 2

  I

 • 3

  IV

 • 4

  III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #699

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

 • 2

  მიუთითებს საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის არეალს

 • 3

  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #706

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს საბაჟო გამშვებ პუნქტთან (საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა) გაუჩერებლად გავლას?

 • 1

  I

 • 2

  II

 • 3

  IV

 • 4

  III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4