ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ სხვადასხვა II ⟫

27 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #40

საგზაო მოძრაობის მონაწილეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლება აქვს:

 • 1

  მხოლოდ გაასაჩივროს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ქმედება

 • 2

  მხოლოდ თავისუფლად და შეუფერხებლად გადაადგილდეს გზაზე

 • 3

  როგორც თავისუფლად და შეუფერხებლად გადაადგილდეს გზებზე, ასევე გაასაჩივროს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ქმედება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #62

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვა მძღოლს ეკრძალება:

 • 1

  მხოლოდ შესაბამისი მართვის უფლების ჩამორთმევის ან შეწყვეტის (გაუქმების) შემთხვევაში

 • 2

  მხოლოდ შესაბამისი მართვის უფლების შეჩერების შემთხვევაში

 • 3

  როგორც შესაბამისი მართვის უფლების შეჩერების, აგრეთვე ამ უფლების ჩამორთმევის ან შეწყვეტის (გაუქმების) შემთხვევაში

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #79

სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვ აირებში მავნე ნივთიერებათა შემადგენლობა შემცირდება, თუ გამოყენებული იქნება:

 • 1

  როგორც ტექნიკურად გამართული სატრანსპორტო საშუალება, ასევე ხარისხიანი და არაეთილირებული (ტყვიის მინარევების გარეშე) საწვავი

 • 2

  მხოლოდ ხარისხიანი საწვავი

 • 3

  მხოლოდ არაეთილირებული (ტყვიის მინარევების გარეშე) საწვავი

 • 4

  მხოლოდ ტექნიკურად გამართული სატრანსპორტო საშუალება

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #190

მეხრეს ეკრძალება:

 • 1

  მხოლოდ სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე

 • 2

  მხოლოდ პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება

 • 3

  როგორც პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება, ასევე სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #204

მგზავრს ეკრძალება:

 • 1

  მხოლოდ მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების მართვისას მძღოლის ყურადღების სხვა რამეზე გადატანა

 • 2

  მხოლოდ მძღოლისათვის სატრანსპორტო საშუალების მართვაში ხელის შეშლა

 • 3

  როგორც მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების მართვისას მძღოლის ყურადღების სხვა რამეზე გადატანა, ასევე მძღოლისათვის სატრანსპორტო საშუალების მართვაში ხელის შეშლა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #208

სავალ ნაწილზე გადაადგილებისას ქვეითმა:

 • 1

  როგორც უნდა გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე, ასევე უსაფუძვლოდ არ უნდა შეაფერხოს და არ უნდა გააძნელოს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა

 • 2

  მხოლოდ უნდა გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე

 • 3

  მხოლოდ უსაფუძვლოდ არ უნდა შეაფერხოს და არ უნდა გააძნელოს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #268

იქ სადაც არ არის ქვეითთა გადასასვლელი, გზის სავალ ნაწილზე ქვეითი უნდა გადავიდეს:

 • 1

  მხოლოდ გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნების შემდეგ

 • 2

  მხოლოდ მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის განსაზღვრის შემდეგ

 • 3

  როგორც მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებამდე მანძილის, ასევე მისი სიჩქარის განსაზღვრისა და გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნების შემდეგ

 • 4

  მხოლოდ მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებამდე მანძილის განსაზღვრის შემდეგ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #281

თუ ქვეითმა ვერ მოასწრო გზაზე გადასვლა, უფლება აქვს შეჩერდეს:

 • 1

  მხოლოდ ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ზოლზე ან ხაზზე

 • 2

  მხოლოდ უსაფრთხოების კუნძულზე

 • 3

  როგორც უსაფრთხოების კუნძულზე, ასევე ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ზოლზე ან ხაზზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #316

გზაზე მოძრაობისას მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ გასწრებისას ყველაზე უფრო ხშირად ავარიული სიტუაცია იქმნება:

 • 1

  მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ არასაკმარისი ყურადღების გამოჩენის გამო

 • 2

  როგორც დისტანციის დაუცველობის, ასევე საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ არასაკმარისი ყურადღების გამოჩენის გამო

 • 3

  მხოლოდ დისტანციის დაუცველობის გამო

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #328

დასახლებული პუნქტის გაუნათებელ გზასა და დაუსახლებელი პუნქტის გზაზე ბავშვთა ჯგუფების გადაყვანა ნებადართულია:

 • 1

  მხოლოდ დღე-ღამის ბნელ დროს

 • 2

  მხოლოდ დღე-ღამის ნათელ დროს

 • 3

  როგორც დღე-ღამის ბნელ, ასევე ნათელ დროს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #334

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის მონაწილე მძღოლი ვალდებულია:

 • 1

  მხოლოდ ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია

 • 2

  მხოლოდ დაუყოვნებლივ გააჩეროს (არ დაძრას ადგილიდან) სატრანსპორტო საშუალება

 • 3

  როგორც დაუყოვნებლივ გააჩეროს (არ დაძრას ადგილიდან) სატრანსპორტო საშუალება, ასევე ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #382

გარდა კანონით განსაზღვრული მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვისა, მძღოლს ეკრძალება გადააჭარბოს:

 • 1

  როგორც სატრანსპორტო საშუალებისათვის დადგენილი მაქსიმალური კონსტრუქციულ, ასევე სატრანსპორტო საშუალებაზე დამაგრებულ საცნობ ნიშანზე „სიჩქარის შეზღუდვა” მითითებულ და საგზაო ნიშნით დადგენილ მაქსიმალურ სიჩქარეს

 • 2

  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებაზე დამაგრებულ საცნობ ნიშანზე „სიჩქარის შეზღუდვა” მითითებული სიჩქარეს

 • 3

  მხოლოდ საგზაო ნიშნით დადგენილი მაქსიმალური სიჩქარეს

 • 4

  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებისათვის დადგენილი მაქსიმალური კონსტრუქციული სიჩქარეს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #498

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის მდგომარეობის შეფასების მიზნით უპირველესად საჭიროა:

 • 1

  მხოლოდ ცნობიერების შემოწმება

 • 2

  როგორც სასუნთქი გზების გახსნა და სუნთქის კონტროლი, ასევე საძილე არტერიაზე პულსაციისა და ცნობიერების შემოწმება

 • 3

  მხოლოდ სასუნთქი გზების გახსნა და სუნთქის კონტროლი

 • 4

  მხოლოდ საძილე არტერიაზე პულსაციის შემოწმება

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #505

თუ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულს არ აღენიშნება სუნთქვა და პულსაცია საძილე არტერიაზე, პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით, მას უნდა ჩაუტარდეს:

 • 1

  მხოლოდ ხელოვნური სუნთქვა

 • 2

  როგორც ხელოვნური სუნთქვა, ასევე გულის არაპირდაპირი მასაჟი

 • 3

  მხოლოდ გულის არაპირდაპირი მასაჟი

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #543

თუ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულს არ აღენიშნება სუნთქვა, მაგრამ აღენიშნება პულსაცია საძილე არტერიაზე, მას უნდა ჩაუტარდეს:

 • 1

  როგორც ხელოვნური სუნთქვა, ასევე გულის არაპირდაპირი მასაჟი

 • 2

  მხოლოდ გულის არაპირდაპირი მასაჟი

 • 3

  მხოლოდ ხელოვნური სუნთქვა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #555

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება შეიძლება განხორციელდეს:

 • 1

  მხოლოდ ნაწილობრივი დატვირთვით

 • 2

  როგორც ხისტი, ასევე მოქნილი გადაბმით და ნაწილობრივი დატვირთვით

 • 3

  მხოლოდ ხისტი გადაბმით

 • 4

  მხოლოდ მოქნილი გადაბმით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #559

ნაწილობრივი დატვირთვით ბუქსირებისას აკრძალულია ხალხის ყოფნა:

 • 1

  მხოლოდ საბუქსირო მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაში

 • 2

  მხოლოდ მობუქსირე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ძარაზე

 • 3

  როგორც საბუქსირო მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაში, ასევე მობუქსირე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ძარაზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #565

თუ უმოქმედო სამუხრუჭო სისტემის მქონე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივი მასა, მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივ მასაზე ნაკლებია, მისი ბუქსირება დასაშვებია:

 • 1

  როგორც ხისტი გადაბმულობით, ასევე ნაწილობრივი დატვირთვით

 • 2

  მხოლოდ მოქნილი გადაბმულობით

 • 3

  მხოლოდ ნაწილობრივი დატვირთვით

 • 4

  მხოლოდ ხისტი გადაბმულობით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #587

დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, სატრანსპორტო საშუალების გაბარიტს გარეთ, წინ ან/და უკან ერთ მეტრზე მეტად, ან გვერდიდან საგაბარიტო სინათლის გარე ნაპირიდან 0,4 მეტრზე მეტად გადმოშვერილი ტვირთი დამატებით უნდა აღინიშნოს:

 • 1

  მხოლოდ წინ - თეთრი ფარნით ან შუქამრეკლით

 • 2

  მხოლოდ უკან – წითელი ფარნით ან შუქამრეკლით

 • 3

  როგორც წინ - თეთრი ფარნით ან შუქამრეკლით, ასევე უკან – წითელი ფარნით ან შუქამრეკლით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #887

გარდა სავალი ნაწილისა, ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელ ელემენტს შეიძლება მოიცავდეს გზა?

 • 1

  მხოლოდ ველობილიკს

 • 2

  მხოლოდ ტრამვაის ლიანდაგს და ტროტუარს

 • 3

  მხოლოდ გვერდულას და გამყოფ ზოლს

 • 4

  როგორც ტრამვაის ლიანდაგს, ასევე ტროტუარს, გვერდულას, გამყოფ ზოლსა და ველობილიკს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4