ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ მონიშვნა ⟫

16 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #300

დაარღვევს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  დაარღვევს

 • 2

  არ დაარღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #347

თუ საგზაო ნიშნებისა და საგზაო მონიშვნების მოთხოვნები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მძღოლი ვალდებულია შეასრულოს:

 • 1

  საგზაო მონიშვნის მოთხოვნები

 • 2

  საგზაო ნიშნების მოთხოვნები

 • 1
 • 2

ბილეთი #400

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

თუ უსაფრთხოების კუნძული, ტუმბო ან მოწყობილობა განლაგებულია ორმხრივმოძრაობიანი გზის სავალი ნაწილის ღერძზე, მძღოლმა მას უნდა შემოუაროს:

 • 1

  მხოლოდ მარჯვენა მხრიდან

 • 2

  მხოლოდ მარცხენა მხრიდან

 • 3

  მარჯვენა, ან მარცხენა მხრიდან

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #876

თუ სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა არ რეგულირდება არც საგზაო შუქნიშნით და არც მარეგულირებლის მეშვეობით, მძღოლმა ქვეითთა გადასასვლელთან მიახლოებისას:

 • 1

  სათანადოდ უნდა შეამციროს სიჩქარე, რათა საფრთხე არ შეუქმნას ამ გადასასვლელზე შესულ ან შემავალ ქვეითებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს და გაატაროს ქვეითები

 • 2

  როგორც ქვეითების მიმართ უპირატესობის მქონემ, უფლება აქვს გაიაროს ქვეითთა გადასასვლელი ნებისმიერი სიჩქარით

 • 3

  უნდა მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გაიაროს ქვეითთა გადასავლელი შეუჩერებლად

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #948

შესაბამისი საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების არარსებობის შემთხვევაში, ურელსო სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობისათვის ზოლების რაოდენობა განისაზღვრება:

 • 1

  თვით მძღოლის მიერ, სავალი ნაწილის სიგანის, სატრანსპორტო საშუალებების გაბარიტებისა და მათ შორის აუცილებელი ინტერვალის გათვალისწინებით

 • 2

  კონონით, რომლის თანახმად ასეთი სახის გზა ითვლება ცალხმრივ მოძრაობიან გზად

 • 3

  ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს მიერ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #952

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ორმხრივმოძრაობიანი გზის სავალი ნაწილის ღერძზე განლაგებულ უსაფრთხოების კუნძულს ან ტუმბოს მძღოლმა უნდა შემოუაროს:

 • 1

  მხოლოდ მარცხენა მხრიდან

 • 2

  მხოლოდ მარჯვენა მხრიდან

 • 3

  მარჯვენა ან მარცხენა მხრიდან

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #1248

მოცემულ სიტუაციაში, რომელ მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება?

 • 1

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლს

 • 3

  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1249

მოცემულ სიტუაციაში, რომელ მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით ავტომობილის მობრუნება?

 • 1

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1254

გზის სავალ ნაწილზე დატანილი წარწერები აღნიშნავენ:

 • 1

  გზის (მარშრუტის) ნომერს

 • 2

  მანძილს უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე

 • 3

  შესაბამისი ნომრის სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილ მოძრაობის ზოლებს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1255

გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ყვითელი მონიშვნა აღნიშნავს:

 • 1

  ხაგრძლივი დასვენებისთვის დგომის ადგილს

 • 2

  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისა და ტაქსის სადგომს

 • 1
 • 2

ბილეთი #1256

გზის სავალ ნაწილზე დატანილი განივი მონიშვნა აღნიშნავს ადგილს, სადაც:

 • 1

  საველოსიპედო ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს

 • 2

  ქვეითთა ბილიკი კვეთს გზის სავალ ნაწილს

 • 1
 • 2

ბილეთი #1257

გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ორმაგი წყვეტილი ხაზი აღნიშნავს:

 • 1

  გზაჯვარედინზე საველოსიპედო ბილიკებს

 • 2

  რევერსულად მოწესრიგებული მოძრაობის ზოლების საზღვრებს

 • 3

  ადგილს, სადაც მძღოლი აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1258

გზის სავალი ნაწილის ნაპირის ამღვნიშვნელი უწყვეტი ხაზის გადაკვეთა ნებადართულია, თუ მძღოლი მოძრაობს:

 • 1

  A მიმართულებით

 • 2

  B მიმართულებით

 • 1
 • 2

ბილეთი #1259

გზის სავალ ნაწილზე დატანილი წარწერა “BUS” აღნიშნავს სპეციალურ ზოლს, რომელიც განკუთვნილია:

 • 1

  ველოსიპედებისა და მოპედებისათვის

 • 2

  ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

 • 3

  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1260

გზის სავალ ნაწილზე საგზაო მოძრაობის ზოლის შუაში დატანილი ისრის ფორმის მონიშვნა აფრთხილებს:

 • 1

  სავალი ნაწილის შევიწროებასთან, მონაკვეთთან, სადაც მცირდება მოცემული მიმართულებით მოძრაობის ზოლების რაოდენობა მიახლოების შესახებ

 • 2

  სახიფათო მოსახვევიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე

 • 1
 • 2

ბილეთი #1261

ხიდზე დახაზული ვერტიკალური მონიშვნა აღნიშნავს:

 • 1

  გვირაბის, ხიდის და გზაგამტარის და სხვა ნაგებობათა ელემენტების ქვედა ნაპირს, რომლებიც განთავსებულნი არიან 5 მ-ზე ნაკლებ სიმაღლეზე გზის სავალი ნაწილიდან და რომელთა ქვეშ მთლიანად ან ნაწილობრივ გადის გზის სავალი ნაწილი

 • 2

  გზის სავალი ნაწილზე მოძრაობის ზოლების რაოდენობას

 • 1
 • 2