ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ მეხრე ⟫

24 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #163

სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის კოლონები გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობისას უნდა დაიყოს ჯგუფებად, თითოეულში არაუმეტეს:

 • 1

  10 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 5 საჭაპანო ტრანსპორტისა

 • 2

  15 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 10 საჭაპანო ტრანსპორტისა

 • 1
 • 2

ბილეთი #172

სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:

 • 1

  40-60 მეტრს

 • 2

  60-80 მეტრს

 • 3

  20-40 მეტრს

 • 4

  80-100 მეტრს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #173

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ვალდებულია თუ არა საჭაპანო ტრანსპორტის მეხრე, გზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას, სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით ატაროს?

 • 1

  არ არის ვალდებული

 • 2

  ვალდებულია

 • 1
 • 2
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #174

პირუტყვის გზაზე გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს:

 • 1

  დღე-ღამის ნათელ დროს

 • 2

  როგორც დღე-ღამის ნათელ, ასევე ბნელ დროს

 • 3

  დღე-ღამის ბნელ დროს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #188

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

სავალდებულოა თუ არა პირუტყვის რკინიგზის ლიანდაგებზე გადარეკვისას მთელი პირუტყვი დაიყოს ჯგუფებად, მეხრეთა რაოდენობის გათვალისწინებით?

 • 1

  სავალდებულოა

 • 2

  არ არის სავალდებულო

 • 1
 • 2
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #506

ისრით ნაჩვენები რომელი მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში დაარღვევს მოპედის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს?

 • 1

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #507

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ მოპედის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ ველოსიპედის მძღოლს

 • 3

  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 4

  ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #520

გზებზე, ველოსიპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მართვა ნებადართულია:

 • 1

  16 წლის ასაკიდან

 • 2

  12 წლის ასაკიდან

 • 3

  18 წლის ასაკიდან

 • 4

  14 წლის ასაკიდან

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #521

გზებზე მოპედის მართვა ნებადართულია:

 • 1

  14 წლის ასაკიდან

 • 2

  16 წლის ასაკიდან

 • 3

  12 წლის ასაკიდან

 • 4

  18 წლის ასაკიდან

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #522

აკრძალულია თუ არა ველოსიპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების გზებზე კოლონად გადაადგილება?

 • 1

  აკრძალულია

 • 2

  არ არის აკრძალული

 • 1
 • 2

ბილეთი #524

ველოსიპედისა და მოპედის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად, ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:

 • 1

  40-60 მეტრს

 • 2

  60-80 მეტრს

 • 3

  80-100 მეტრს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #526

ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის ან გვერდულას არარსებობისას, გზის სავალ ნაწილზე გართულებული მოძრაობის შემთხვევაში, თუ არ შეფერხებს ქვეითთა მოძრაობას, ტროტუარზე გადაადგილების უფლება აქვს:

 • 1

  მოპედის მძღოლს

 • 2

  ველოსიპედის მძღოლს

 • 3

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 4

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #527

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

გზაჯვარედინის მიღმა, გამავალ გზასთან ველობილიკის არარეგულირებულ გადაკვეთაზე, ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებს ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ:

 • 1

  წარმოექმნებათ გზის დათმობის ვალდებულება

 • 2

  ენიჭებათ უპირატესობა

 • 1
 • 2
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #528

ეკრძალებათ თუ არა ველოსიპედების, მოპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების მძღოლებს გადაადგილება, თუ საჭე ერთი ხელით უჭირავთ?

 • 1

  ეკრძალებათ

 • 2

  არ ეკრძალებათ

 • 1
 • 2

ბილეთი #537

აქვს თუ არა უფლება მოპედის, მოტოციკლის, ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავისა და ველოსიპედის მძღოლს გზაზე იმოძრაოს ისე, რომ სატრანსპორტო საშუალების ყველა თვალი არ ეხებოდეს გზის ზედაპირს?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #806

გზებზე მეხრეობა ნებადართულია:

 • 1

  14 წლის ასაკიდან

 • 2

  16 წლის ასაკიდან

 • 3

  12 წლის ასაკიდან

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #808

მეხრეს ეკრძალება:

 • 1

  ერთდროულად ფარისა და ნახირის გარეკვა

 • 2

  გზაზე ერთდროულად 5-ზე მეტი საპალნე პირუტყვის გარეკვა

 • 3

  პირუტყვის გადარეკვა რკინიგზის ლიანდაგებზე, ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილების გარდა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #822

ვალდებულია თუ არა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე ველოსიპედისტების მიმართ?

 • 1

  არ არის ვალდებული

 • 2

  ვალდებულია

 • 1
 • 2

ბილეთი #826

სამთვლიანი მოპედის მძღოლმა გზაზე ისე უნდა იმოძრაოს, რომ მისი სატრანსპორტო საშუალების:

 • 1

  ყველა თვალი ეხებოდეს გზის ზედაპირს

 • 2

  ერთი თვალი მაინც ეხებოდეს გზის ზედაპირს

 • 3

  ორი თვალი მაინც ეხებოდეს გზის ზედაპირს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #991

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ხელით გადასაადგილებელ ურიკებს, რომელთა სიგანე ერთ მეტრს აღემატება, უნდა ჰქონდეს, სულ მცირე:

 • 1

  ერთი წინა თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლე და ერთი უკანა წითელი სინათლე

 • 2

  მხოლოდ ერთი წინა ყვითელი ან თეთრი სელექციური სინათლე

 • 3

  მხოლოდ ერთი უკანა წითელი სინათლე

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით