ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ გადაზიდვები ⟫

29 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #325

ვალდებულია თუ არა მძღოლი ბავშვთა ჯგუფების გამცილებლის მინიშნებისას გზა დაუთმოს იმ ბავშვებს, რომლებიც კვეთენ სავალ ნაწილს?

 • 1

  არ არის ვალდებული

 • 2

  ვალდებულია

 • 1
 • 2

ბილეთი #332

ბავშვთა ჯგუფების გადაყვანისას ჯგუფი უნდა დაიყოს რიგებად, რიგში არაუმეტეს:

 • 1

  ორი ბავშვისა

 • 2

  ოთხი ბავშვისა

 • 3

  სამი ბავშვისა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #333

სავალდებულოა თუ არა 3 წლამდე ბავშვის მსუბუქი ავტომობილის უკანა სავარძლით გადაყვანისას გამოყენებული იქნას სპეციალური საბავშვო ეტლი, სავარძელი ან დამჭერი მოწყობილობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც უკანა სავარძელზე მჯდომ არანაკლებ 16 წლის მგზავრს კალთაში მხოლოდ ეს ბავშვი უზის?

 • 1

  არ არის სავალდებულო

 • 2

  სავალდებულოა

 • 1
 • 2

ბილეთი #476

აკრძალულია თუ არა მგზავრთა (12 წლამდე ბავშვების გაუთვალისწინებლად) გადაყვანა, თუ მგზავრთა რაოდენობა აღემატება სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მახასიათებლით გათვალისწინებულ ოდენობას?

 • 1

  აკრძალულია

 • 2

  არ არის აკრძალული

 • 1
 • 2

ბილეთი #571

ნებადართულია თუ არა მგზავრების იმ რაოდენობით ან ისე გადაყვანა, რომ ეს ხელს უშლიდეს მართვას ან მძღოლს უზღუდავდეს ხედვის არეს?

 • 1

  არ არის ნებადართული

 • 2

  ნებადართულია, მხოლოდ მძღოლის თანხმობით

 • 3

  ნებადართულია, მხოლოდ დაუსახლებელ პუნქტებში, მეორეხარისხოვან გზაზე, იმ პირობით, რომ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 40 კმ/სთ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #573

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

აკრძალული არ არის მგზავრთა გადაყვანა:

 • 1

  სატვირთო მოტოციკლის ძარით

 • 2

  მობუქსირე ავტობუსით

 • 3

  ტრაქტორის და სხვა თვითმავალი მანქანების სალონის, ან კაბინის გარეთ

 • 4

  სატვირთო ავტომობილის მისაბმელით, აგრეთვე მისაბმელ-აგარაკით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #574

აკრძალულია თუ არა მგზავრთა გადაყვანა იმ სატრანსპორტო საშუალებით, რომლის ფაქტობრივი მასა აღემატება მის ნებადართულ მაქსიმალურ მასას?

 • 1

  აკრძალულია

 • 2

  არ არის აკრძალული

 • 1
 • 2

ბილეთი #581

სატრანსპორტო საშუალებაზე ნებისმიერი ტვირთი იმგვარად უნდა მოთავსდეს და აუცილებლობის შემთხვევაში დამაგრდეს, რომ მისი გადაზიდვისას:

 • 1

  მხოლოდ არ იქნეს შეზღუდული ხილვადობა და მხედველობის არე, არ დაირღვეს სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა და არ გაძნელდეს მისი მართვა

 • 2

  დაცული იქნეს ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა პირობა

 • 3

  მხოლოდ საფრთხე არ შეექმნას საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეს, ზიანი არ მიადგეს სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და კერძო ქონებას, ტვირთი არ ეთრეოდეს და არ ცვიოდეს გზაზე

 • 4

  მხოლოდ არ დაიფაროს სინათლეები, სდექ-სიგნალი, მოხვევის მაჩვენებლები, შუქამრეკლი მოწყობილობები, რეგისტრაციის ნომერი და მარეგისტრირებელი სახელმწიფოს განმასხვავებელი ნიშანი, აგრეთვე ამ კანონით განსაზღვრული ხელით მისაცემი სიგნალები

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #585

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ტვირთი უნდა აღინიშნოს საცნობი ნიშნით - „არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი“, თუ ის სატრანსპორტო საშუალების გაბარიტს გარეთ, წინ ან/და უკან გადმოშვერილია:

 • 1

  არანაკლებ 2,0 მეტრით

 • 2

  1,0 მეტრზე მეტად

 • 3

  არანაკლებ 1,5 მეტრით

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #586

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ტვირთი უნდა აღინიშნოს საცნობი ნიშნით - „არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი”, თუ ის გვერდიდან, საგაბარიტო სინათლის გარე ნაპირიდან გადმოშვერილია:

 • 1

  არანაკლებ 2 მეტრით

 • 2

  0,4 მეტრზე მეტად

 • 3

  არანაკლებ 1,5 მეტრით

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #812

სატრანსპორტო საშუალებით ბავშვთა გადაყვანა დასაშვებია:

 • 1

  მხოლოდ ჯდომით მდგომარეობაში

 • 2

  ჯდომით მდგომარეობაში, თუ სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქცია ითვალისწინებს დასაჯდომ ადგილებს, ხოლო თუ არ ითვალისწინებს - დგომით მდგომარეობაში

 • 3

  მხოლოდ დგომით მდგომარეობაში

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #813

გზაზე ან მის სიახლოვეს ბავშვის დანახვის შემთხვევაში, მძღოლმა უნდა:

 • 1

  გაზარდოს სიჩქარე, რათა დროულად გაიაროს აღნიშნული გზის მონაკვეთი

 • 2

  გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე და იმოძრაოს სიჩქარით, რომელიც თავიდან ააცილებს საფრთხეს და აუცილებლობის შემთხვევაში მკვეთრი დამუხრუჭების გარეშე გაჩერების შესაძლებლობას მისცემს

 • 3

  გააჩეროს სატრანსპორტო საშუალება და ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #814

გზაზე გაჩერებული ავტობუსის დანახვისას, რომელზეც დამაგრებულია საცნობი ნიშანი -„ბავშვების გადაყვანა“, მძღოლი ვალდებულია:

 • 1

  გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე და იმოძრაოს სიჩქარით, რომელიც თავიდან ააცილებს საფრთხეს და აუცილებლობის შემთხვევაში მკვეთრი დამუხრუჭების გარეშე შეძლებს გაჩერებას

 • 2

  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გაიაროს შეუჩერებლივ

 • 3

  გააჩეროს სატრანსპორტო საშუალება და არ დაძრას იგი, სანამ აღნიშნული ავტობუსი არ გააგრძელებს მოძრაობას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #815

ვალდებულია თუ არა გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, გზა დაუთმოს თეთრი ფერის ხელჯოხით მოძრავ უსინათლო ქვეითს, რომელიც კვეთს სავალ ნაწილს?

 • 1

  ვალდებულია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უსინათლო ქვეითი მოძრაობს რეგულირებულ ქვეითთა გადასასვლელზე

 • 2

  ვალდებულია ყველა შემთხვევაში

 • 3

  არ არის ვალდებული

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #816

რა შემთხვევაშია ვალდებული მძღოლი, გზა დაუთმოს გამყოლ ძაღლთან ერთად მოძრავ უსინათლო ქვეითს?

 • 1

  ვალდებულია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უსინათლო ქვეითი მოძრაობს არარეგულირებულ ქვეითთა გადასასვლელზე

 • 2

  ვალდებულია ყველა შემთხვევაში

 • 3

  ვალდებულია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უსინათლო ქვეითი მოძრაობს რეგულირებულ ქვეითთა გადასასვლელზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #845

დასაშვებია თუ არა ქვეითის სავალი ნაწილის კიდესთან გაადაგილება ქვეითთა მოძრაობისთვის გამოსადეგი ტროტუარის არსებობისას?

 • 1

  დაუშვებელია

 • 2

  დასაშვებია, თუ მას გადააქვს დიდი მოცულების ტვირთი, რის გამოც მისი ტროტუარზე გადაადგილება დააბრკოლებს სხვა ქვეითებს

 • 3

  დასაშვებია ნებისმიერ შემთხვევაში

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #847

დასაშვებია თუ არა სავარძელ-ეტლით მოძრავ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სავალი ნაწილის კიდესთან გადაადგილება, მოძრაობისთვის გამოსადეგი ქვეითთა ბილიკის არსებობის შემთხვევაში?

 • 1

  დასაშვებია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქვეითთა ბილიკზე ქვეითთა ინტენსიური მოძრაობაა

 • 2

  დასაშვებია ნებისმიერ შემთხვევაში

 • 3

  დაუშვებელია

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #849

დასაშვებია თუ არა ქვეითის მოძრაობა ორმხივმოძრაობიანი გზის გამყოფ ზოლზე, თუ მასზე არ არის ტროტუარი?

 • 1

  დასაშვებია მხოლოდ ავტომაგისტრალებზე

 • 2

  დაუშვებელია

 • 3

  დასაშვებია, თუ აღნიშნულ გზაზე მოძრაობა ნებადართულია არა უმეტეს 60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #868

12 წლამდე ასაკის ბავშვის გადაყვანა ნებადართულია:

 • 1

  მსუბუქ ავტომობილის წინა სავარძლით

 • 2

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 3

  მოპედით

 • 4

  მოტოციკლით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #869

მცირე კვადროციკლით, რომლის კონსტრუქციიდან გამომდინარე შეუძლებელია ბავშვის გადაყვანისას სპეციალური საბავშვო ეტლის, სავარძლის ან შესაბამისი დამჭერი მოწყობილობის გამოყენება, 12 წლამდე ასაკის ბავშვის გადაყვანა ნებადართულია, თუ მცირე კვადროციკლის კონსტრუქციული სიჩქარე:

 • 1

  25 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ 45 კმ/სთ-ზე ნაკლებია

 • 2

  25 კმ/სთ-ზე მეტია, იმ პირობით რომ მძღოლს გააჩნია მცირე კვადროციკლის მართვის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება

 • 3

  არა უმეტეს 25 კმ/სთ-ია

 • 1
 • 2
 • 3