ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ ბუქსირება ⟫

21 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #299

ისრის მიმართულებით მოძრავი რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ შავი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #312

მოცემულ სიტუაციაში, რომელ სატრასპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ მობუქსირე მოტოციკლს დაწყებული აქვს დაბრკოლების შემოვლა?

 • 1

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  როგორც მობუქსირე და საბუქსირე მოტოციკლის მძღოლებს, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ მობუქსირე და საბუქსირე მოტოციკლის მძღოლებს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #461

ავტომაგისტრალზე მწყობრიდან გამოსული ავტომობილის ბუქსირება ხდება თვითნაკეთი მოწყობილობით (თოკით). მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 2

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #539

აქვს თუ არა უფლება მაბუქსირებელ ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ ბუქსირება ხდება თვითნაკეთი მოწყობილობით (თოკით)?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #541

არღვევს თუ არა ისრის მიმართულებით მოძრავი მობუქსირე ავტომობილის მძღოლი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებისათვის დადგენილ მოთხოვნებს?

 • 1

  არღვევს

 • 2

  არ არღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #546

რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ტრაქტორი მოძრაობს 50კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო სატვირთო ავტომობილი ახორციელებს გასწრებას?

 • 1

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  როგორც ტრაქტორის, ასევე სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ ტრაქტორის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #547

დასაშვებია თუ არა, გაუმართავი საჭის მართვის მექანიზმის მქონე მსუბუქი ავტომობილის მოცემული ხერხით ბუქსირება?

 • 1

  არ არის დასაშვები

 • 2

  დასაშვებია

 • 1
 • 2

ბილეთი #548

დასაშვებია თუ არა, გაუმართავი საჭის მართვის მექანიზმის მქონე მსუბუქი ავტომობილის მოცემული ხერხით ბუქსირება?

 • 1

  დასაშვებია

 • 2

  არ არის დასაშვები

 • 1
 • 2

ბილეთი #549

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მობუქსირე ნახევარმისაბმელიანი საწევარას მძღოლი

 • 1
 • 2

ბილეთი #550

მოცემულ სიტუაციაში საგზაო მოძრაობის წესების რამდენი მოთხოვნაა დარღვეული, თუ მოქნილი გადამბმით ბუქსირებული შემადგენლობა მოძრაობს 50 კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო მათ შორის მანძილი 5 მეტრია?

 • 1

  ორი

 • 2

  სამი

 • 3

  ხუთი

 • 4

  ოთხი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #552

მოცემულ სიტუაციაში, მობუქსირე ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

 • 1

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 3

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #553

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მობუქსირე ავტომობილის მძღოლს, ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ გზა მოყინულია?

 • 1

  არა ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #554

დასაშვებია თუ არა მისაბმელიანი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება?

 • 1

  არ არის დასაშვები

 • 2

  დასაშვებია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მობუქსირე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მისაბმელის ნებადართული მაქსიმალური მასა 750 კგ-ზე ნაკლებია

 • 3

  დასაშვებია

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #556

სავალდებულოა თუ არა, ხისტი გადაბმით ბუქსირებისას, საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებას მართავდეს მძღოლი, როცა გადაბმის კონსტრუქცია უზრუნველყოფს საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალების მობუქსირე ტრანსპორტის ტრაექტორიით მიყოლას?

 • 1

  სავალდებულოა

 • 2

  არ არი სავალდებულო

 • 1
 • 2

ბილეთი #557

სავალდებულოა თუ არა, მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას, საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებას მართავდეს მძღოლი?

 • 1

  სავალდებულოა

 • 2

  არ არი სავალდებულო

 • 1
 • 2

ბილეთი #560

მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას მანძილი მობუქსირე და საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებებს შორის უნდა შეადგენდეს:

 • 1

  4-6 მეტრს

 • 2

  6-8 მეტრს

 • 3

  2-4 მეტრს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #563

აკრძალულია თუ არა, იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება, რომელსაც ორი მისაბმელი აქვს?

 • 1

  აკრძალულია

 • 2

  არ არის აკრძალული

 • 1
 • 2

ბილეთი #566

ბუქსირება დასაშვებია:

 • 1

  მოქნილი გადაბმით, როცა გზები მოყინულია

 • 2

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 3

  მოტოციკლით, გვერდითი მისაბმელის გარეშე, აგრეთვე ასეთი მოტოციკლის ბუქსირება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #567

დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში მობუქსირე მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებას ჩართული უნდა ჰქონდეს:

 • 1

  ნისლსაწინააღმდეგო ფარები

 • 2

  საგაბარიტო სინათლეები

 • 3

  ახლო განათების ფარები

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #570

სულ მცირე, რამდენი გამაფრთხილებელი მოწყობილობა (ალამი) უნდა დამაგრდეს დრეკად შემაერთებელ რგოლზე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას?

 • 1

  ოთხი

 • 2

  ორი

 • 3

  სამი

 • 1
 • 2
 • 3