ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ რკინიგზა ⟫

19 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #155

თუ შუქნიშანში ჩართულია ყვითელი მოციმციმე მაშუქი სიგნალი:

 • 1

  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე

 • 2

  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს „სდექ“ ხაზთან

 • 3

  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს შუქნიშანთან

 • 4

  მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #162

რკინიგზის გადასასვლელზე, შუქნიშნის წითელ მოციმციმე მაშუქ სიგნალთან ერთად მიცემული ხმოვანი სიგნალი, მოძრაობის მონაწილეებს დამატებით აწვდის ინფორმაციას:

 • 1

  გადასასვლელზე მოძრაობის აკრძალვის შესახებ

 • 2

  გადასასვლელზე მოძრაობის გაგრძელების უფლების შესახებ

 • 1
 • 2

ბილეთი #178

ერთ სადგარზე, ერთი და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალის მქონე შუქნიშანი გამოიყენება:

 • 1

  იმ სავალი ნაწილის ზოლებზე, სადაც მოძრაობის მიმართულება საპირისპიროდ იცვლება

 • 2

  რკინიგზის გადასასვლელებზე, გასახსნელი ხიდის მისასვლელებთან, გემის ან ბორნის მისადგომებთან, ასევე გზაზე სახანძრო ავტომობილის გამოსასვლელებთან და ადგილებში, სადაც გზას დაბალ სიმაღლეზე კვეთს საფრენი აპარატის ტრაექტორია

 • 3

  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის სპეციალურად გამოყოფილ ზოლებზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #179

რკინიგზის გადასასვლელზე ერთ სადგარზე, ერთი და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული ორი მორიგეობით მოციმციმე, ან ერთი მოციმციმე ყვითელი მაშუქი სიგნალი ნიშნავს, რომ მძღოლებს:

 • 1

  ეკრძალებათ მოძრაობა

 • 2

  უფლება აქვთ გააგრძელონ მოძრაობა, მაგრამ ამასთან ვალდებულები არიან დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე

 • 1
 • 2

ბილეთი #180

თუ რკინიგზის გადასასვლელზე შუქნიშნის მაშუქი სიგნალები გამორთულია:

 • 1

  მოძრაობა აკრძალულია

 • 2

  მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ მაშინ, როცა ხილვადობის ფარგლებში არ ჩანს გადასასვლელთან მოახლოებული მატარებელი (ლოკომოტივი, დრეზინა)

 • 1
 • 2

ბილეთი #377

რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #414

მოცემულ სიტუაციაში მძღოლი უნდა გაჩერდეს:

 • 1

  უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე

 • 2

  „სდექ“ ხაზთან

 • 3

  უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 5 მეტრის მანძილზე

 • 4

  შუქნიშნის გასწვრივ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #415

ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია. ავტომობილის მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ:

 • 1

  სიფრთხილის ზომების გათვალისწინებით თვითონ გახსნის შლაგბაუმს და გააგრძელებს მოძრაობას

 • 2

  შემოუვლის შლაგბაუმს და გაივლის რკინიგზის გადასასვლელს

 • 3

  გაჩერდება ნახევარშლაგბაუმამდე, არანაკლებ 5 მეტრის მანძილზე

 • 4

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი პასუხებიდან არცერთი არ არის სწორი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #416

მოცემულ სიტუაციაში ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია:

 • 1

  გააგრძელოს მოძრაობა, რადგან შლაგბაუმი აწეულია

 • 2

  გაჩერდეს შუქნიშანთან

 • 1
 • 2

ბილეთი #417

მოცემულ სიტუაციაში, სარკინიგზო გადასასვლელთან გაჩერებული, რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს?

 • 1

  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  ორივე ავტომობილის მძღოლები

 • 3

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #421

მატარებელი ამთავრებს რკინიგზის გადასასვლელის გავლას. ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

 • 1

  დაუყოვნებლივ, მატარებლის გავლის შემდეგ

 • 2

  მატარებლის გავლისა და შუქნიშანზე მოციმციმე ყვითელი მაშუქი სიგნალის ჩართვის შემდეგ

 • 1
 • 2

ბილეთი #422

მოცემულ სიტუაციაში, ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს:

 • 1

  შუქნიშანთან

 • 2

  ნახევარშლაგბაუმთან, არანაკლებ 5 მ-ის მანძილზე

 • 3

  უახლოესი რელსიდან, არანაკლებ 10 მ-ის მანძილზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #423

მოცემულ სიტუაციაში, ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს:

 • 1

  უშუალოდ შლაგბაუმთან

 • 2

  „სდექ“ ხაზთან

 • 1
 • 2

ბილეთი #430

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრის მიმართულებით ავტომობილით უკუსვლით მოძრაობა და შემდგომ მობრუნების მანევრის შესრულება?

 • 1

  ეკრძალება

 • 2

  არ ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #431

მოცემულ სიტუაციაში, შუქნიშნის მოციმციმე ყვითელ მაშუქ სიგნალზე:

 • 1

  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს შუქნიშანთან

 • 2

  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს უახლოესი რელსიდან არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე

 • 3

  მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელონ მოძრაობა განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით

 • 4

  მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს „სდექ“ ხაზთან და დაელოდოს სიგნალის შეცვლას

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #440

აქვს თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლს რკინიგზის გადასასვლელზე შესვლის უფლება, თუ გადასასვლელის შემდეგ წარმოქმნილია საცობი?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #441

სარკინიგზო გადასასვლელთან მიახლოებისას, აგრეთვე მასზე გავლისას, სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი:

 • 1

  ვალდებულია სწრაფად გაიაროს აღნიშნული გზის მონაკვეთი, ამასთან გადასასვლელის წინ სხვა სატრანსპორტო საშუალების დგომის შემთხვევაში, შემოუაროს მას საპირისპირო მოძრაობის ზოლზე გასვლით

 • 2

  უნდა მოძრაობდეს ზომიერი სიჩქარით, ამასთან რკინიგზის ლიანდაგზე გადასვლისას მძღოლმა უნდა ისარგებლოს მხოლოდ რკინიგზის გადასასვლელით და გზა დაუთმოს მატარებელს (ლოკომოტივს, დრეზინას)

 • 1
 • 2

ბილეთი #442

რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია:

 • 1

  მხოლოდ შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის თვითნებური გახსნა

 • 2

  მხოლოდ იმ სასოფლო - სამეურნეო, საგზაო - სამშენებლო და სხვა მანქანებისა და მექანიზმების არასატრანსპორტო მდგომარეობაში გადატანა, რომლებმაც შეიძლება დააზიანონ გადასასვლელი, ან შეაფერხონ მასზე მოძრაობა

 • 3

  მხოლოდ საპირისპირო მოძრაობის ზოლზე გასვლით, გადასასვლელის წინ მდგომი სატრანსპორტო საშუალების შემოვლა

 • 4

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი მოქმედების განხორციელება

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #444

რკინიგზის გადასასვლელზე სატრანსპორტო საშუალების იძულებითი გაჩერების შემთხვევაში, საერთო განგაშის ხმოვან სიგნალს შეესაბამება:

 • 1

  სამი გრძელი და ერთი მოკლე ხმოვანი სიგნალი

 • 2

  ორი გრძელი და ორი მოკლე ხმოვანი სიგნალი

 • 3

  ერთი გრძელი და სამი მოკლე ხმოვანი სიგნალი

 • 1
 • 2
 • 3