ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ უწესივრობა ⟫

24 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #827

ქვემოდ ჩამოთვლილი რომელი უწესრიგობის დროს ეკრძალება მძღოლს სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ ხმოვანი სიგნალის გაუმართაობის დროს

 • 2

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში

 • 3

  მხოლოდ ნისლსაწინააღმდეგო ფარნების გაუმართაობის დროს

 • 4

  მხოლოდ საჭის მექანიზმის გაუმართაობის დროს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #828

ნისლის, წვიმის, ან თოვის დროს, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვა აკრძალულია:

 • 1

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში

 • 2

  მძღოლის მხარეს არსებული მინასაწმენდის უმოქმედობის შემთხვევაში

 • 3

  საავარიო გაჩერების ნიშნის არ არსებობის შემთხვევაში

 • 4

  ნისლსაწინააღმდეგო ფარების არ არსებობის შემთხვევაში

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #829

დღე-ღამის ბნელ დროს, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ახლო და შორი განათების ფარების ერთდროულად მწყობრიდან გამოსვლის (ჩაქრობის) შემთხვევაში, მძღოლს ეკრძალება:

 • 1

  იმ გზაზე მოძრაობა, რომელზედაც არ არის ხელოვნური განათება

 • 2

  ნებისმიერ გზაზე მოძრაობა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა მასზე ხელოვნური განათება

 • 3

  მოძრაობა ხელოვნურად განათებულ ორმხრივმოძრაობიან გზაზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #978

როგორ მოქმედებს ალკოჰოლო მძღოლის რეაქციაზე?

 • 1

  ამცირებს რეაქციის დროს

 • 2

  გავლენას არ ახდენს რეაქციაზე

 • 3

  ზრდის რეაქციის დროს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1000

აქვს თუ არა უფლება ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ დღე-ღამის ბნელ დროს მოძრაობისას მწყობრიდან გამოვიდა უკანა საგაბარიტო სინათლეები?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #1061

როგორ მოქმედებს მძღოლის გადაღლილობა მის ყურადღებასა და რეაქციაზე საგზაო მოძრაობაში მონაწილეობისას?

 • 1

  არ იცვლება ყურადღება და არც რეაქციის დრო

 • 2

  ყურადღება ქვეითდება, რეაქციის დრო მცირდება

 • 3

  ყურადღება ქვეითდება, რეაქციის დრო იზრდება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1066

აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების შემდგომი მოძრაობა:

 • 1

  კვების სისტემის ჰერმეტულობის დარღვევისას

 • 2

  მუშა სამუხრუჭო სისტემის გაუმართაობისას

 • 3

  მაყუჩის გაუმართაობისას

 • 4

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოების არსებობისას

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1068

აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების შემდგომი მოძრაობა, თუ:

 • 1

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში

 • 2

  არ მუშაობს სპიდომეტრი

 • 3

  არ მუშაობს გატაცების საწინააღმდეგო მოწყობილობა

 • 4

  გაუმართავია სატრანსპორტო საშუალების შემადგენლობაში მისაბმელი მოწყობილობა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1069

მძღოლს ეკრძალება სატრანსპორტო საშუალების შემდგომი მოძრაობა, თუ:

 • 1

  მინის მწმენდები არ მუშაობენ დადგენილ რეჟიმში

 • 2

  არ მუშაობს ხმოვანი სიგნალი

 • 3

  დღე-ღამის ბნელ დროს ერთდროულად ჩამქრალია ახლო და შორი განათების ფარები (ან მათ გარეშე) ან/და უკანა საგაბარიტო სინათლეები იმ გზაზე, რომელზედაც არ არის ხელოვნური განათება ან არასაკმარისი ხილვადობაა

 • 4

  დარღვეულია კვების სისტემის ჰერმეტულობა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1070

მძღოლს ეკრძალება სატრანსპორტო საშუალების შემდგომი მოძრაობა, თუ:

 • 1

  გაუმართავია გადამუშავებული აირების გამოშვების სისტემა

 • 2

  არ არის სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქციით გათვალისწინებული უკანა ხედვის სარკე

 • 3

  უსაფრთხოების ღვედები არამუშა მდგომარეობაშია

 • 4

  მძღოლის მხარეს არსებული მინასაწმენდი უმოქმედოა ნისლის, წვიმის ან თოვის დროს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1318

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნების თანახმად მსუბუქი ავტომობილების საბურავების პროტექტორის ნახატის სიმაღლე უნდა იყოს არანაკლებ:

 • 1

  2,0 მმ

 • 2

  1,6 მმ

 • 3

  1,0 მმ

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #1321

აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია, თუ საბურავი ზომით ან დასაშვები დატვირთვით არ შეესაბამება სატრანსპორტო საშუალების მოდელს?

 • 1

  აკრძალულია

 • 2

  არ არის აკრძალული

 • 1
 • 2

ბილეთი #1322

იმ შემთხვევაში, თუ დამამზადებლის საექსპლუატაციო დოკუმენტში არ არის მითითებული, მსუბუქი ავტომობილის საჭით მართვის სისტემაში ჯამური ფოლხვა არ უნდა აღემატებოდეს:

 • 1

  10°-ს

 • 2

  5°-ს

 • 1
 • 2

ბილეთი #1325

რომელ ნახატზეა ნაჩვენები ხელების სწორი განლაგება საჭის თვალზე?

 • 1

  III

 • 2

  II

 • 3

  I

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1327

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნების თანახმად, ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუხრუჭო სისტემის, რომელი გაუმართაობაა დაუშვებელი?

 • 1

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გაუმართაობა

 • 2

  მხოლოდ ხელის მუხრუჭის ხრუტუნა მექანიზმის გაუმართაობა, ბერკეტის ზედმეტი სვლა

 • 3

  მხოლოდ ხელით მართვადი მუხრუჭის საკონტროლო სარქველის არადამაკმაყოფილებელი მოქმედება, გაჟონვა, მისი მაკონტროლებლის დაზიანება, დეფორმირება ან ზედმეტი ცვეთა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1328

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნების თანახმად, ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუხრუჭო სისტემის, რომელი გაუმართაობაა დაუშვებელი?

 • 1

  მხოლოდ ჰიდრავლიკური მუხრუჭიდან სითხის გადინება

 • 2

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გაუმართაობა

 • 3

  მხოლოდ პნევმატიკური და პნევმოჰიდრავლიკური სამუხრუჭო ამძრავის მანომეტრების გაუმართაობა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1330

აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია, თუ გარე სანათი ხელსაწყოების რაოდენობა, ტიპი და მუშაობის რეჟიმი არ შეესაბამება სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქციის მოთხოვნებს?

 • 1

  აკრძალულია

 • 2

  არ არის აკრძალული

 • 1
 • 2

ბილეთი #1331

დასაშვებია, თუ არა ერთ ღერძზე სხვადასხვა პროტექტორის მქონე საბურავების დაყენება?

 • 1

  დასაშვებია მხოლოდ მსუბუქ ავტომობილებზე

 • 2

  არ არის დასაშვები

 • 3

  დასაშვებია

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1332

ქვემოთ ჩამოთვლილიდან, რომელ შემთხვევაშია აკრძალული სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია?

 • 1

  მხოლოდ აირების გამონაბოლქვის სისტემის ელემენტების შეერთებებში ნამწვის გაჟონვისას

 • 2

  მხოლოდ ბენზინის და დიზელის ძრავების კვების სისტემაში საწვავის გაჟონვისას

 • 3

  მხოლოდ ისეთი აირბალონების გამოყენებით, რომელთაც გასული აქვთ პერიოდული შემოწმების ვადა

 • 4

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1336

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნების თანახმად, ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ შემთხვევებშია აკრძალული სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია:

 • 1

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი უწესივრობის არსებობის შემთხვევაში

 • 2

  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ მუშაობს ხმოვანი სიგნალი

 • 3

  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ არის სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქციით გათვალისწინებული უკან ხედვის სარკე

 • 1
 • 2
 • 3