ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ სამუხრუჭე ⟫

26 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #831

მძღოლმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ყველაზე უფრო ხშირად გზა მოყინულია:

 • 1

  გვირაბებში, რომლებშიც არ არის ხელოვნური განათება

 • 2

  ხიდზე, გზაგამტარსა და ესტაკადაზე

 • 3

  დასახლებული პუნქტების ცენტრალურ ქუჩებზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #836

წვიმისა და თოვის დროს მოძრაობისას მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ:

 • 1

  აკრძალულია უკუსვლით მოძრაობა

 • 2

  მიზანშეწონილია მასსა და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის დისტანციის შემცირება

 • 3

  იზრდება სატრანსპორტო საშუალების დამუხრუჭებისათვის საჭირო დრო და მანძილი, ამასთან, ნალექი აუარესებს ხილვადობას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #837

წვიმის დაწყებისას გზის ზედაპირი ტალახიანდება და ქმნის მოცურების საშიშროებას, რის გამოც მძღოლმა უნდა:

 • 1

  შეამციროს სიჩქარე მდორე დამუხრუჭებით

 • 2

  გაზარდოს სიჩქარე

 • 3

  შეამციროს სიჩქარე მკვეთრი დამუხრუჭებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #838

მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ:

 • 1

  მიზანშეწონილია მოხვევა განხორციელდეს მაღალი სიჩქარით

 • 2

  მოსახვევში მუხრუჭის მკვეთრად გამოყენებამ ან/და მაღალი სიჩქარით შესვლამ შესაძლოა გამოიწვიოს სატრანსპორტო საშუალების მართვაზე კონტროლის დაკარგვა

 • 3

  მოსახვევში შესასვლელად სიჩქარის შემცირება უნდა განხორციელდეს მკვეთრი დამუხრუჭებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #839

გზაზე წყლის გუბეების არსებობისას მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ:

 • 1

  მიზანშეწონილია მასსა და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის დისტანციის შემცირება

 • 2

  მიზანშეწონილია გუბეში გავლისას სიჩქარის გაზრდა

 • 3

  გართულებულია სატრანსპორტო საშუალების მართვა და დამუხრუჭება, ამასთან, დიდია სატრანსპორტო საშუალების მოცურების ალბათობა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #860

დასახლებულ პუნქტში, ნორმალური მოძრაობის პირობებში ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:

 • 1

  არანაკლებ 2 წამისა

 • 2

  არა უმეტეს 5 წამისა

 • 3

  არანაკლებ 7 წამისა

 • 4

  არა უმეტეს 2 წამისა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #861

დაუსახლებულ პუნქტში, ნორმალური მოძრაობის პირობებში, ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:

 • 1

  არა უმეტეს 9 წამისა

 • 2

  არა უმეტეს 4 წამისა

 • 3

  არანაკლებ 6 წამისა

 • 4

  არანაკლებ 3 წამისა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #862

დასახლებულ პუნქტში, მოყინულ გზაზე, ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:

 • 1

  არანაკლებ 9 წამისა

 • 2

  არა უმეტეს 2 წამისა

 • 3

  არანაკლებ 6 წამისა

 • 4

  არანაკლებ 4 წამისა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #863

დაუსახლებულ პუნქტში, მოყინულ გზაზე, ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:

 • 1

  12 წამზე ნაკლები

 • 2

  არა უმეტეს 4 წამისა

 • 3

  არანაკლებ 6 წამისა

 • 4

  არანაკლებ 9 წამისა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #864

სველი ზედაპირის მქონე გზაზე მოძრაობისას მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ:

 • 1

  მოსახვევში მუხრუჭის მკვეთრად გამოყენებამ ან/და მაღალი სიჩქარით შესვლამ შესაძლოა გამოიწვიოს სატრანსპორტო საშუალების მართვაზე კონტროლის დაკარგვა

 • 2

  მოსახვევში შესვლისას სატრანსპორტო საშუალების მოცურების საშიშროების თავიდან ასაცილებლად მიზანშეწონილია სიჩქარის შემცირება მუხრუჭის მკვეთრი გამოყენებით

 • 3

  მუხრუჭის მკვეთრი გამოყენება ამცირებს სატრანსპორტო საშუალების მოცურების ალბათობას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #865

სატრანსპორო საშულების მოცურების საშიშროება უფრო მაღალია:

 • 1

  წვიმის დასაწყისში

 • 2

  წვიმის პერიოდში, მისი დაწყებიდან 30 წუთის შემდეგ

 • 3

  წვიმის დასრულების შემდეგ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #899

ჩამოთვლილიდან, რომელი შეიძლება გახდეს სატრანსპორტო საშუალებაზე უკნიდან შეჯახების მიზეზი?

 • 1

  მხოლოდ წინ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალების უეცარი და მკვეთრი დამუხრუჭება

 • 2

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება

 • 3

  მხოლოდ წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებასთან არსათანადოდ დაცული დისტანცია

 • 4

  მხოლოდ მძღოლის უყურადღებობა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #911

“სამუხრუჭო მანძილი” არის:

 • 1

  მანძილი, რომელსაც გადის სატრანსპორტო საშუალება მუხრუჭების ამოქმედებიდან სრულ გაჩერებამდე

 • 2

  კანონმდებლობით დადგენილი მაქსიმალური მანძილი, რომლის ფარგლებშიც სავალდებულოა განხორციელდეს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება

 • 3

  გზაზე მოძრაობის შენელების ზოლის სიგრძე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1085

მკვეთრი დამუხრუჭებით სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება დასაშვებია:

 • 1

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში

 • 2

  მხოლოდ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან აცილების მიზნით

 • 3

  მხოლოდ შუქნიშნის წითელი და ყვითელი მაშუქი სიგნალების ერთობლივად ჩართვის შემთხვევაში

 • 4

  მხოლოდ მარეგულირებლის მიერ სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების მოთხოვნის შემთხვევაში

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1285

როგორ იცვლება მსუბუქი ავტომობილის სამუხრუჭე მანძილი მისაბმელით მოძრაობისას, თუ მისაბმელს არ გააჩნია სამუხრუჭე სისტემა?

 • 1

  არ იცვლება

 • 2

  მცირდება

 • 3

  იზრდება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1294

მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ციცაბო დაღმართზე მოძრაობისას დამუხრუჭების ეფექტური ხერხია:

 • 1

  დამუხუჭება ძრავით

 • 2

  პერიოდული მკვეთრი დამუხრუჭება გამორთული გადაბმულობით

 • 3

  პერიოდული მდორე დამუხრუჭება ჩართული გადაბმულობითა და გადაცემათა კოლოფით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1295

მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილის მკვეთრ დაღმართზე ძრავით დამუხრუჭებისას მძღოლმა გადაცემის შერჩევისას უნდა გაითვალისწინოს რომ:

 • 1

  რაც უფრო მკვეთრია დაღმართი, მით უფრო მაღალი უნდა იყოს გადაცემა

 • 2

  გადაცემის შერჩევა დამოკიდებული არ არის დაღმართის სიმკვეთრეზე

 • 3

  რაც უფრო მკვეთრია დაღმართი, მით უფრო დაბალი უნდა იყოს გადაცემა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1304

ექსტრემალურ სიტუაციაში სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისას სამუხრუჭე მანძილის შემცირება მძღოლმა უნდა მოახდინოს:

 • 1

  თვლების ბლოკირების ზღვარზე მრავალჯერადი მკვეთრი ზემოქმედებით მუხრუჭის სატერფულზე

 • 2

  ერთჯერადი მკვეთრი დამუხრუჭებით თვლების სრულ ბლოკირებამდე

 • 1
 • 2

ბილეთი #1307

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის გაზრდისას საბურავის გზასთან ჩაჭიდების ძალა:

 • 1

  მცირდება

 • 2

  არ იცვლება

 • 3

  იზრდება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1381

რაზეა დამოკიდებული სატრანსპორტო საშუალების სამუხრუჭო მანძილი?

 • 1

  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების საბურავების ცვეთაზე

 • 2

  მხოლოდ გზის საფარის მდგომარეობაზე

 • 3

  მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეზე

 • 4

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ გარემოებაზე

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4