ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ გზებზე მოძრაობა ⟫

40 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #2

ვალდებულია თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლი, მიმდებარე ტერიტორიიდან გზაზე გასვლისას გზა დაუთმოს ქვეითებს?

 • 1

  არ არის ვალდებული

 • 2

  ვალდებულია

 • 1
 • 2

ბილეთი #10

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მობრუნების მანევრი შეასრულოს:

 • 1

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 3

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #24

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  შავი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  წითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #27

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობა ეკრძალება:

 • 1

  C მიმართულებით

 • 2

  B მიმართულებით

 • 3

  A მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #52

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  თეთრი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  ყვითელი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მწვანე ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  წითელი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #137

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოიქმნება გზის დათმობის ვალდებულება თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  როგორც მოტოციკლის მძღოლის, ასევე ტრამვაის მძღოლის მიმართ

 • 2

  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ

 • 3

  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #359

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ ენიჭება უპირატესობა რუხი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 2

  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ

 • 3

  როგორც მოტოციკლის, ასევე თეთრი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 4

  მხოლოდ მოტოციკლის მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #360

ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში უპირატესობით სარგებლობს:

 • 1

  წითელი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  ლურჯი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2

ბილეთი #361

მოცემულ სიტუაციაში, სატრანსპორტო საშუალებების მიერ, მოძრაობის ზოლების ერთდროულად შეცვლისას, გავლის უპირატესობა ენიჭება:

 • 1

  სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #371

ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრის მიმართულებით ავტომობილის მობრუნება, თუ ხილვადობა შეზღუდულია 90 მეტრამდე?

 • 1

  ეკრძალება

 • 2

  არ ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #374

მოცემულ სიტუაციაში, ავტომობილის მობრუნება დასაშვებია:

 • 1

  ორივე მიმართულებით დაუშვებელია

 • 2

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 3

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #376

მოცემულ სიტუაციაში, ავტომობილის მობრუნება დასაშვებია:

 • 1

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 2

  ორივე მიმართულებით დაუშვებელია

 • 3

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #383

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  მხოლოდ მარცხნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ, მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 4

  მხოლოდ მარცხნივ და მარჯვნივ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #384

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  მხოლოდ მარჯვნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ, მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 4

  მხოლოდ მარცხნივ და მარჯვნივ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #385

ავტომობილის მძღოლი გასცდა მარჯვნივ მოსახვევს. ეკრძალება თუ არა მას მოსახვევში შესასვლელად ისრის მიმართულებით უკუსვლით მოძრაობა?

 • 1

  ეკრძალება

 • 2

  არ ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #394

ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელ ადგილას არის აკრძალული სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება?

 • 1

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას

 • 2

  მხოლოდ ავტომაგისტრალზე

 • 3

  მხოლოდ იმ ადგილას, სადაც გასაჩერებელი პუნქტია

 • 4

  მხოლოდ გზაზე, სადაც ხილვადობა თუნდაც ერთი მიმართულებით 100 მეტრზე ნაკლებია

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #396

თუ სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ტრაექტორიები იკვეთება, ხოლო გავლის რიგითობა განსაზღვრული არ არის, მძღოლმა გზა უნდა დაუთმოს იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც მას უახლოვდება:

 • 1

  მარცხნიდან

 • 2

  მარჯვნიდან

 • 1
 • 2

ბილეთი #397

ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ ადგილას არის აკრძალული სატრანსპორტო საშუალების უკუსვლით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ გვირაბში

 • 2

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას

 • 3

  მხოლოდ გზაჯვარედინზე

 • 4

  მხოლოდ ავტომაგისტრალზე

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #402

ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი, ჩართოს მარჯვნივ მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ მის უკან სატრანსპორტო საშუალება არ მოძრაობს?

 • 1

  არ არის ვალდებული

 • 2

  ვალდებულია

 • 1
 • 2

ბილეთი #404

რომელ ნახატზეა ნაჩვენები მოტოციკლის მძღოლის მიერ ხელით მიცემული მარცხნივ მოხვევის სიგნალი?

 • 1

  II

 • 2

  III

 • 3

  I

 • 1
 • 2
 • 3