ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ სიგნალები ⟫

39 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #306

იმ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, რომელსაც საგზაო მოძრაობის წესებით დადგენილ შემთხვევებში უფლება აქვს შევიდეს ქვეითთა მოძრაობისათვის განკუთვნილ ადგილებში, ვალდებულია:

 • 1

  გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე და იმოძრაოს დაბალი სიჩქარით, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდეს

 • 2

  ჩართოს ახლო ნათების ფარები და ქვეითთა ყურადღების მისაპყრობად მისცეს ხმოვანი სიგნალი

 • 3

  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და იმოძრაოს არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #355

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

შეიძლება თუ არა, მოხვევის შუქ-მაჩვენებლის არარსებობის ან მისი მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში, მძღოლის მიერ მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე ხელით მიცემული სიგნალი შეწყდეს უშუალოდ მანევრის დაწყების წინ?

 • 1

  არ შეიძლება

 • 2

  შეიძლება

 • 1
 • 2
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #403

ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი, ჩართოს მარცხნივ მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  ვალდებულია

 • 2

  არ არის ვალდებული

 • 1
 • 2

ბილეთი #410

მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე მოხვევის შუქ-მაჩვენებლებით ან ხელით მიცემული სიგნალი მძღოლს:

 • 1

  არ ანიჭებს უპირატესობას, არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან

 • 2

  ანიჭებს უპირატესობას

 • 3

  ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #411

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

მძღოლის მიერ მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე, შესაბამისი მოხვევის შუქ-მაჩვენებლებით სიგნალი უნდა მიეცეს:

 • 1

  მანევრის დაწყებისას და შეწყდეს მანევრის დასრულებამდე

 • 2

  დროულად, მანევრის დაწყების წინ და შეწყდეს დაუყოვნებლივ მისი დასრულებისთანავე

 • 1
 • 2
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #820

ჩართული გარე სანათი ხელსაწყოების ან ღია კარების მქონე გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალებების გასწვრივ მოძრაობისას, მძღოლმა უნდა:

 • 1

  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გაზარდოს სიჩქარე

 • 2

  გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში, დროულად უზრუნველყოს გზაზე ქვეითთა და ბავშვების მოულოდნელი გამოჩენით წარმოშობილი საფრთხის თავიდან აცილება

 • 3

  შეამციროს სიჩქარე და ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია, რათა გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების უეცარი დაძვრის შემთხვევაში, დროულად უზრუნველყოს საფრთხის თავიდან აცილება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #830

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობის პირობებში, მძღოლმა უნდა:

 • 1

  შეამციროს სიჩქარე და გაზარდოს დისტანცია მისი და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის

 • 2

  ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია და იმოძრაოს სავალი ნაწილის უკიდურეს მარცხენა მხარეს

 • 3

  ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია და შეამციროს დისტანცია მისი და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #927

მძღოლმა ხმოვანი სიგნალი შეიძლება გამოიყენოს:

 • 1

  გზაჯვარედინზე უპირატესობის მოთხოვნისათვის

 • 2

  მხოლოდ დროული გაფრთხილებისთვის, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად

 • 3

  ნებისმიერ შემთხვევაში საკუთარი შეხედულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #929

მანევრის დაწყებამდე შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ-მაჩვენებლის ჩართვა მძღოლს:

 • 1

  არ ანიჭებს უპირატესობას და არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან

 • 2

  არ ანიჭებს უპირატესობას მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ

 • 3

  ანიჭებს უპირატესობას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #930

მძღოლის მიერ მიცემული ხმოვანი სიგნალის ხანგრძლივობა:

 • 1

  უნდა იყოს არა უმეტეს 5 წამისა

 • 2

  არ უნდა იყოს უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე ეს აუცილებელია

 • 3

  უნდა იყოს არა უმეტეს 3 წამისა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #931

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

დღე-ღამის ნათელ დროს დასახლებულ პუნქტში გასწრების განზრახვის თაობაზე სხვა მძღოლის გასაფრთხილებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:

 • 1

  ხმოვანი სიგნალი

 • 2

  საავარიო შუქსიგნალიზაცია

 • 3

  ფარების შუქის პერიოდული, ხანმოკლე ჩართვა-გამორთვა

 • 4

  ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #932

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

დღე-ღამის ბნელ დროს, დასახლებულ პუნქტში გასწრების განზრახვის თაობაზე სხვა მძღოლის გასაფრთხილებლად შეიძლება გამოყენებული იქნეს:

 • 1

  ფარების შუქის პერიოდული, ხანმოკლე ჩართვა-გამორთვა

 • 2

  საავარიო შუქსიგნალიზაცია

 • 3

  ხმოვანი სიგნალი

 • 4

  ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #933

დასაშვებია თუ არა გასწრების განზრახვის თაობაზე სხვა მძღოლის გასაფრთხილებლად ხმოვანი სიგნალის გამოყენება:

 • 1

  დასაშვებია, როგორც დასახლებულ, აგრეთვე დაუსახლებელ პუნქტებში

 • 2

  დაუშვებელია

 • 3

  დასაშვებია, მხოლოდ დაუსახლებელ პუნქტში

 • 4

  დასაშვებია, მხოლოდ დასახლებულ პუნქტში

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #934

ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ ადგილას არ არის ვალდებული მძღოლი მანევრის დაწყებამდე ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი?

 • 1

  მიმდებარე ტერიტორიაზე

 • 2

  საცხოვრებელ ზონაში

 • 3

  ვალდებულია ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას

 • 4

  ეზოს ტერიტორიაზე

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #935

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

დაბინდებიდან გათენებამდე, ასევე ნებისმიერი სხვა არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, გზაზე გაჩერებისა ან დგომის დროს მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები და მათი მისაბმელები აღნიშნული უნდა იყვნენ:

 • 1

  შორი განათების ფარებით

 • 2

  წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები

 • 3

  ახლო განათების ფარებით

 • 4

  წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #937

მოძრავ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ჩართული უნდა იყოს:

 • 1

  მხოლოდ ნისლსაწინააღმდეგო ფარები

 • 2

  ახლო ან შორი განათების ფარები და უკანა საგაბარიტო სინათლეები

 • 3

  მხოლოდ ახლო ან შორი განათების ფარები

 • 4

  მხოლოდ წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეები

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #965

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები დაყენებულ უნდა იყოს:

 • 1

  ისე, რომ მისი გამნათებელი ზედაპირის არცერთი წერტილი არ იყოს ახლო განათების ფარების გამნათებელი ზედაპირის ყველაზე მაღალი წერტილის ზემოთ

 • 2

  ისე, რომ მისი გამნათებელი ზედაპირის არცერთი წერტილი არ იყოს საგაბარიტო სინათლეების გამნათებელი ზედაპირის ყველაზე დაბალი წერტილის ქვემოთ

 • 3

  მძღოლის შეხედულების მიხედვით

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #968

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან ვიწრო მიხვეულ-მოხვეულ გზებზე მოძრაობისას, ნისლსაწინააღმდეგო ფარების ჩართვა ხორციელდება:

 • 1

  შორი ან ახლო განათების ფარებთან ერთად

 • 2

  მხოლოდ წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებთან ერთად

 • 3

  საავარიო შუქსიგნალიზაციასთან ერთად

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #973

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში მოძრავი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მისაბმელზე:

 • 1

  ჩართული უნდა იყოს მხოლოდ ერთი უკანა საგაბარიტო სინათლე

 • 2

  დამაგრებული უნდა იყოს მხოლოდ სპეციალური შუქამრეკლი მოწყობილობა

 • 3

  ჩართული უნდა იყოს წინა საგაბარიტო სინათლეები (თუ მათ არსებობას ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა) და არანაკლებ ორი უკანა საგაბარიტო სინათლე

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #974

თუ ავტომობილი აღჭურვილია წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებით, ისინი უნდა იყოს:

 • 1

  წითელი ან ყვითელი სელექციური სინათლის, რაოდენობით ოთხი

 • 2

  თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლის, რაოდენობით ორი

 • 3

  წითელი სელექციური სინათლის, რაოდენობით ერთი

 • 1
 • 2
 • 3