ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ სპეც-მანქანა ⟫

22 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #51

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ისრის მიმართულებით მოძრავმა ავტომობილებმა, თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

 • 1

  ჯერ უნდა გაიაროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა, შემდეგ - ავტობუსმა და ბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა

 • 2

  ჯერ უნდა გაიაროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა, შემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა და ბოლოს - ავტობუსმა

 • 3

  ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა და ბოლოს - ავტობუსმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #458

სატვირთო ავტომობილის მძღოლი ასრულებს საგზაო-სარემონტო სამუშაოებს. რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #873

იმ სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები, სავალ ნაწილზე მყოფმა ქვეითმა, უნდა:

 • 1

  დაუთმოს გზა ასეთ სატრანსპორტო საშუალებას ან/და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სავალი ნაწილი

 • 2

  გააგრძელოს მოძრაობა, როგორც უპირატესობის მქონემ

 • 3

  გააგრძელოს მოძრაობა, როგორც უპირატესობის მქონემ, თუ იგი მოძრაობს რეგულირებულ ქვეითთა გადსასვლელზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1002

ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლი, მიუხედავად საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოთხოვნებისა, სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მიმართ სარგებლობს პრიორიტეტით, თუ ჩართული აქვს:

 • 1

  ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი

 • 2

  ლურჯი და წითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალები

 • 3

  ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1003

ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით მოძრავ სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს მინიჭებული პრიორიტეთით სარგებლობის უფლება აქვს:

 • 1

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ არცერთ შემთხვევაში

 • 2

  მხოლოდ მაშინ, როცა იგი დარწმუნდება, რომ მას გზას უთმობენ

 • 3

  ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა უთმობენ, თუ არა მას გზას სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1004

ვალდებულია თუ არა, საგზაო მოძრაობის მონაწილე გზა დაუთმოს ჩართული ახლო ნათების ფარებით მოძრავ იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელსაც მიაცილებს ოპერატიული სამსახურის სატრანსპორტო საშუალება ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით?

 • 1

  არ არის ვალდებული

 • 2

  ვალდებულია

 • 1
 • 2

ბილეთი #1005

ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები ან/და ხმამაღლამოლაპარაკე ხელსაწყოთი იძლევა სიგნალს, საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებულნი არიან:

 • 1

  გაანთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდნენ

 • 2

  გადაჯგუფდნენ თანმხვედრი მიმართულების უკიდურეს მარცხენა ზოლზე

 • 3

  დაუყოვნებლივ გაჩერდნენ ყოფნის ადგილას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1006

ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალით მდგომ სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებასთან მიახლოებისას, მძღოლმა უნდა:

 • 1

  განაგრძოს გზა სიჩქარის შეუცვლელად

 • 2

  შეანელოს სიჩქარე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში ჰქონდეს ტრანსპორტის დაუყოვნებლივ გაჩერების შესაძლებლობა

 • 3

  გაზარდოს სიჩქარე, რათა დროულად გაიაროს აღნიშნული ადგილი

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1007

მძღოლს, რომელსაც სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ნარინჯისფერი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას შეუძლია გადაუხვიოს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოთხოვნებს, თუ:

 • 1

  უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას

 • 2

  ავტომობილზე დამაგრებულია დროებითი საგზაო ნიშნები

 • 3

  ჩართული აქვს ახლო განათების ფარები

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1008

სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი გამოიყენება:

 • 1

  საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეების მიმართ უპირატესობის მოსაპოვებლად

 • 2

  ყურადღების მისაპყრობად, მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან აცილებისათვის

 • 1
 • 2

ბილეთი #1010

ინკასაციის სამსახურის სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაზე დაყენებულ მოელვარე სპეციალურ ციმციმა სიგნალთან ერთად, სპეციალური ხმოვანი სიგნალი ირთვება:

 • 1

  მხოლოდ თავდასხმის საშიშროების ან თავდასხმის შემთხვევაში

 • 2

  არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში მოძრაობისას

 • 3

  ნებისმიერ შემთხვევაში

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1013

ჩართული ახლო განათების ფარებით სატვირთო ავტომობილს მიაცილებს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილი, ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით. რომელი ავტომობილის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში შუქნიშნის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ ოპერატიული ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 2

  როგორც ოპერატიული სამსახურის, ასევე სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიმართ

 • 3

  არცერთი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1014

რომელი მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს შუქნიშნის ამ სიგნალზე, თუ ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?

 • 1

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 2

  მხოლოდ მარჯვნივ

 • 3

  ყველა მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1015

ვალდებულია თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლი გზა დაუთმოს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს, თუ ავტომობილზე ჩართული არ არის ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

 • 1

  ვალდებულია

 • 2

  არ არის ვალდებული

 • 1
 • 2

ბილეთი #1016

ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები. წითელი ავტომობილის მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ:

 • 1

  არ დაუთმობს გზას ყვითელ ავტომობილს და გადავა მარჯვნივ მდებარე ზოლში

 • 2

  გაატარებს ყვითელ ავტომობილს და გადავა მარჯვნივ მდებარე ზოლში

 • 3

  გააგრძელებს მოძრაობას დაკავებულ ზოლში

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1017

ოპერატიული სამსახურის ავტომობილი გაჩერებულია ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალით. მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა უნდა იმოძრაოს არა უმეტეს:

 • 1

  70 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  იმ სიჩქარით, რომლითაც აუცილებლობის შემთხვევაში ავტომობილის დაუყონებლივ გაჩერების შესაძლებლობა ექნება

 • 3

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1018

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერატიულ ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

 • 1

  ჯერ უნდა გაიაროს რუხმა მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - მოტოციკლმა, ბოლოს - ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა

 • 2

  ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, შემდეგ - რუხმა მსუბუქმა ავტომობილმა, ბოლოს - მოტოციკლმა

 • 3

  ჯერ უნდა გაიაროს მოტოციკლმა, შემდეგ - ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, ბოლოს - რუხმა მსუბუქმა ავტომობილმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1019

რომელი მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს შუქნიშნის ამ სიგნალზე, თუ ავტომობილს ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?

 • 1

  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 3

  ყველა მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ პირდაპირ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1020

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?

 • 1

  ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  ავტობუსის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #1021

სატვირთო ავტომობილი ავტომაგისტრალზე ასრულებს დასასუფთავებელ სამუშაოებს. აქვს თუ არა უფლება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ ავტომობილს ჩართული აქვს ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2