საგზაო ნიშნების ცნობარი - შენი ავტოსკოლა
settings
7.2. რეკომენდებული სიჩქარე

7.2. რეკომენდებული სიჩქარე

7.2. რეკომენდებული სიჩქარე

7.2. რეკომენდებული სიჩქარე

7.2. რეკომენდებული სიჩქარე

მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე. ნიშანი იდგმება გზის დასაწყისში. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება უახლოეს გზაჯვარედინამდე, ხოლო მაფრთხილებელ ნიშანთან ერთად −სახიფათო უბნის მთელ სიგრძეზე.

right
right
right
right
7.3.1. მობრუნების ადგილი

7.3.1. მობრუნების ადგილი

7.3.1. მობრუნების ადგილი

7.3.1. მობრუნების ადგილი

7.3.1. მობრუნების ადგილი

მიუთითებს მობრუნების ადგილს. ნიშანი იდგმება მობრუნების ადგილის წინ ან მის ზემოთ, ან წინასწარ 8.1.1 დაფით. ნიშანი მარცხნივ მოხვევის ნებას არ რთავს.

right
right
right
right
7.3.2. მობრუნების ზონა

7.3.2. მობრუნების ზონა

7.3.2. მობრუნების ზონა

7.3.2. მობრუნების ზონა

7.3.2. მობრუნების ზონა

მიუთითებს მობრუნების ზონის სიგრძეს. ნიშანი იდგმება მობრუნების ადგილის წინ ან მის ზემოთ, ან წინასწარ 8.1.1 დაფით. ნიშანი მარცხნივ მოხვევის ნებას არ რთავს.

right
right
right
right
7.4. დგომის ადგილი

7.4. დგომის ადგილი

7.4. დგომის ადგილი

7.4. დგომის ადგილი

7.4. დგომის ადგილი

ადგილი, რომელიც განკუთვნილია სატრანსპორტო საშუალებების დგომისთვის. ნიშნის მოქმედების ზონა საგზაო მონიშვით განისაზღვრება, ხოლო მისი არარსებობისას ნიშნის მოქმედებავრცელდებაუახლოეს გზაჯვარედინამდე ან იზღუდება 8.2.1 დაფით.

right
right
right
right
7.5. საავარიო გაჩერების ზოლი

7.5. საავარიო გაჩერების ზოლი

7.5. საავარიო გაჩერების ზოლი

7.5. საავარიო გაჩერების ზოლი

7.5. საავარიო გაჩერების ზოლი

მიუთითებს ციცაბო დაღმართზე საავარიო გაჩერების ზოლის არსებობის თაობაზე. ნიშანი იდგმება საავარიო გაჩერების ზოლის შესასვლელის წინ.

right
right
right
right
7.6. ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი

7.6. ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი

7.6. ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი

7.6. ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი

7.6. ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი

ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი. ნიშანი იდგმება ქვეითთა გადასასვლელის ყველა ჩასასვლელთან და გადასასვლელთან.

right
right
right
right
7.7. ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი

7.7. ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი

7.7. ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი

7.7. ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი

7.7. ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი

ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი. ნიშანი იდგმება ქვეითთა გადასასვლელის ყველა ჩასასვლელთან და გადასასვლელთან.

right
right
right
right
7.8.1. ჩიხი

7.8.1. ჩიხი

7.8.1. ჩიხი

7.8.1. ჩიხი

7.8.1. ჩიხი

გზა, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი. ნიშანი იდგმება გზის დასაწყისში.

right
right
right
right
7.8.2. ჩიხი

7.8.2. ჩიხი

7.8.2. ჩიხი

7.8.2. ჩიხი

7.8.2. ჩიხი

გზა, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი. ნიშანი იდგმება იმ გზის გადაკვეთის წინ, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი.

right
right
right
right
7.9.3. მოძრაობის სქემა

7.9.3. მოძრაობის სქემა

7.9.3. მოძრაობის სქემა

7.9.3. მოძრაობის სქემა

7.9.3. მოძრაობის სქემა

მიუთითებს მოძრაობის სქემას გზაჯვარედინზე ცალკეული მანევრების აკრძალვის დროს ან რთულ გზაჯვარედინზე მოძრაობის ნებადარ­თულ მიმართულებებს. ნიშანი იდგმება უშუალოდ გზაჯვარედინის წინ.

right
right
right
right
7.15.1.-7.15.3. სატვირთო ავტომობილით მოძრაობის მიმართულება

7.15.1.-7.15.3. სატვირთო ავტომობილით მოძრაობის მიმართულება

7.15.1.-7.15.3. სატვირთო ავტომობილით მოძრაობის მიმართულება

7.15.1.-7.15.3. სატვირთო ავტომობილით მოძრაობის მიმართულება

7.15.1.-7.15.3. სატვირთო ავტომობილით მოძრაობის მიმართულება

მიუთითებს სატვირთო ავტომობილის, ტრაქტორისა და თვითმავალი მანქანის მოძრაობის რეკომენდებულ მიმართულებას, თუ გზაჯვარედინზე ერთ-ერთი მიმართულებით მათი მოძრაობა აკრძალულია. ნიშნები იდგმება რეკომენდებული მიმართულების დასაწყისში გზაჯვარედინის წინ ან გზაჯვარედინამდე 100−150 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
7.1. მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები

7.1. მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები

7.1. მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები

7.1. მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები

7.1. მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები

იძლევა ინფორმაციას სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვების თაობაზე, რომლებიც საგზაო მოძრაობის წესებით დადგენილია საქართველოს გზებზე. ნიშანი იდგმება საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსასვლელში საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან.

right
right
right
right