საგზაო ნიშნების ცნობარი - შენი ავტოსკოლა
settings
5.1. ავტომაგისტრალი

5.1. ავტომაგისტრალი

5.1. ავტომაგისტრალი

5.1. ავტომაგისტრალი

5.1. ავტომაგისტრალი

ავტომაგისტრალი, რომელზედაც მოქმედებს ავტომა­გისტრალზე მოძრაობის მომწესრიგებელი ნორმების მოთხოვნები. ნიშანი იდგმება ავტომაგისტრალის დასაწყისში ან მის სიახლოვეს 8.1.1 დაფით.

right
right
right
right
5.2. ავტომაგისტრალის დასასრული

5.2. ავტომაგისტრალის დასასრული

5.2. ავტომაგისტრალის დასასრული

5.2. ავტომაგისტრალის დასასრული

5.2. ავტომაგისტრალის დასასრული

<p>მიუთითებს 5.1 ნიშნით აღნიშნული გზის დასასრულს.5.2 ნიშანი იდგმება ავტომაგისტრალის ბოლოში, ავტომაგისტრალიდან გასასვლელში და წინასწარ 8.1.1 დაფით ავტომაგისტრალის ბოლომდე 400 და 1000 მეტრ მანძილებზე.</p>

right
right
right
right
5.3. საავტომობილო გზა

5.3. საავტომობილო გზა

5.3. საავტომობილო გზა

5.3. საავტომობილო გზა

5.3. საავტომობილო გზა

<p>გზა, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ ავტომობილისა და მოტოციკლის მოძრაობისათვის.</p>

right
right
right
right
5.4. საავტომობილო გზის დასასრული

5.4. საავტომობილო გზის დასასრული

5.4. საავტომობილო გზის დასასრული

5.4. საავტომობილო გზის დასასრული

5.4. საავტომობილო გზის დასასრული

<p>მიუთითებს 5.3 ნიშნით აღნიშნული გზის დასასრულს.</p>

right
right
right
right
5.36. შერწყმის ადგილი

5.36. შერწყმის ადგილი

5.36. შერწყმის ადგილი

5.36. შერწყმის ადგილი

5.36. შერწყმის ადგილი

ავტომაგისტრალთან სხვა გზიდან ამოსასვლელის (გაქანების ზოლის) შერწყმის ადგილი.

right
right
right
right
5.5. ცალმხრივმოძრაობიანი გზა

5.5. ცალმხრივმოძრაობიანი გზა

5.5. ცალმხრივმოძრაობიანი გზა

5.5. ცალმხრივმოძრაობიანი გზა

5.5. ცალმხრივმოძრაობიანი გზა

გზა ან სავალი ნაწილი, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალება მთელ სიგანეზე ერთი მიმართულებით მოძრაობს.

right
right
right
right
5.6. ცალმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრული

5.6. ცალმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრული

5.6. ცალმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრული

5.6. ცალმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრული

5.6. ცალმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრული

მიუთითებს 5.5 ნიშნით აღნიშნული გზის ან სავალი ნაწილის დასასრულს.

right
right
right
right
5.8. რევერსული მოძრაობა

5.8. რევერსული მოძრაობა

5.8. რევერსული მოძრაობა

5.8. რევერსული მოძრაობა

5.8. რევერსული მოძრაობა

გზის მონაკვეთის დასაწყისი, სადაც ერთ ან რამდენიმე ზოლზე მოძრაობის მიმართულება შეიძლება საპირისპიროდ შეიცვალოს.

right
right
right
right
5.9. რევერსული მოძრაობის დასასრული

5.9. რევერსული მოძრაობის დასასრული

5.9. რევერსული მოძრაობის დასასრული

5.9. რევერსული მოძრაობის დასასრული

5.9. რევერსული მოძრაობის დასასრული

მიუთითებს 5.8 ნიშნით აღნიშნული გზის მონაკვეთის დასასრულს.

right
right
right
right
5.10. გასვლა გზაზე, რომელზედაც რევერსული მოძრაობაა

5.10. გასვლა გზაზე, რომელზედაც რევერსული მოძრაობაა

5.10. გასვლა გზაზე, რომელზედაც რევერსული მოძრაობაა

5.10. გასვლა გზაზე, რომელზედაც რევერსული მოძრაობაა

5.10. გასვლა გზაზე, რომელზედაც რევერსული მოძრაობაა

right
right
right
right
5.11. სამარშრუტოსათვის განკუთვნილი ზოლიანი გზა

5.11. სამარშრუტოსათვის განკუთვნილი ზოლიანი გზა

5.11. სამარშრუტოსათვის განკუთვნილი ზოლიანი გზა

5.11. სამარშრუტოსათვის განკუთვნილი ზოლიანი გზა

5.11. სამარშრუტოსათვის განკუთვნილი ზოლიანი გზა

გზა, რომელზედაც სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს სპეციალურად გამოყოფილ ზოლზე სატრანსპორტო საშუალებათა საერთო ნაკადის საპირისპირო მიმართულებით. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება იმ მოძრაობის ზოლზე, რომელზედაც ის დგას.

right
right
right
right
5.13.1. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

5.13.1. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

5.13.1. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

5.13.1. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

5.13.1. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

<p>მიუთითებს 5.11 ნიშნით აღნიშნულ გზაზე გასვლას.ნიშანი იდგმება ყველა გვერდითი შესასვლელის წინ. ნიშნები შეიძლება არ დაიდგას მიმდებარე ტერიტორიიდან გამოსასვლელის გზასთან გადაკვეთაზე, თუ ამ ტერიტორიაზე შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ 5.11 ნიშნით აღნიშნული გზიდან.</p>

right
right
right
right
5.13.2. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

5.13.2. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

5.13.2. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

5.13.2. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

5.13.2. სამარშრუტო ზოლიან გზაზე გასვლა

მიუთითებს 5.11 ნიშნით აღნიშნულ გზაზე გასვლას.ნიშანი იდგმება ყველა გვერდითი შესასვლელის წინ. ნიშნები შეიძლება არ დაიდგას მიმდებარე ტერიტორიიდან გამოსასვლელის გზასთან გადაკვეთაზე, თუ ამ ტერიტორიაზე შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ 5.11 ნიშნით აღნიშნული გზიდან.

right
right
right
right
5.14. სამარშრუტოებისთვის განკუთვნილი ზოლი

5.14. სამარშრუტოებისთვის განკუთვნილი ზოლი

5.14. სამარშრუტოებისთვის განკუთვნილი ზოლი

5.14. სამარშრუტოებისთვის განკუთვნილი ზოლი

5.14. სამარშრუტოებისთვის განკუთვნილი ზოლი

გზა, რომელზედაც სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებამოძრაობს სპეციალურად გამოყოფილ ზოლზე სატრანსპორტო საშუალებათა საერთო ნაკადის თანმხვედრი მიმართულებით. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება იმ მოძრაობის ზოლზე, რომელზედაც ის დგას. გზის მარჯვენა მხარეს დადგმული ნიშნის მოქმედება ვრცელდება სავალი ნაწილის უკიდურეს მარჯვენა ზოლზე.

right
right
right
right
5.20. ხელოვნური უსწორმასწორობა

5.20. ხელოვნური უსწორმასწორობა

5.20. ხელოვნური უსწორმასწორობა

5.20. ხელოვნური უსწორმასწორობა

5.20. ხელოვნური უსწორმასწორობა

მიუთითებს გზის სავალ ნაწილზე არსებულ ხელოვნურ უსწორმასწორობას. ნიშანი იდგმება ხელოვნურ უსწორმასწორობასთან ან 1.25 მონიშვნასთან მოახლოებული სატრანსპორტო საშუალების მხარეს.

right
right
right
right
5.15.1. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულებები

5.15.1. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულებები

5.15.1. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულებები

5.15.1. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულებები

5.15.1. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულებები

მიუთითებს ზოლების რაოდენობას და ზოლებზე მოძრაობის ნებადართულ მიმართულებებს. ნიშნები, რომლებიც უკიდურესი მარცხენა ზოლიდან მოხვე¬ვის ნებას რთავს, ამავე ზოლიდან მობრუნების უფლებასაც იძლევა. ნიშნების მოქმე¬დება, რომლებიც გზაჯვარედინის წინაა დადგმული, ვრცელდება მთელ გზაჯვარედინზე, თუ მასზე დადგმული სხვა 5.15.1 და 5.15.2 ნიშნები განსხვავებულ მითითებას არ იძლევა; ნიშნების მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე.

right
right
right
right
5.15.3. ზოლის დასაწყისი

5.15.3. ზოლის დასაწყისი

5.15.3. ზოლის დასაწყისი

5.15.3. ზოლის დასაწყისი

5.15.3. ზოლის დასაწყისი

მიუთითებს აღმართზე ან განშტოებასა და გადაკვეთაზე დამუხრუჭების ან დამატებითი ზოლის დასაწყისს. თუ დამატებითი ზოლის წინ დადგმულ 5.15.3 ნიშანზე გამოსახულია 4.6 ნიშანი ( მინიმალური სიჩქარის შეზღუდვა ), სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, რომელსაც არ შეუძლია განაგრძოს ძირითად ზოლზე მითითებული ან მეტი სიჩქარით მოძრაობა, დამატებით ზოლზე გადაადგილდება.

right
right
right
right
5.15.8. ზოლების რაოდენობა

5.15.8. ზოლების რაოდენობა

5.15.8. ზოლების რაოდენობა

5.15.8. ზოლების რაოდენობა

5.15.8. ზოლების რაოდენობა

მიუთითებს მოცემული მიმართულებით ზოლების რაოდენობას და ზოლებზე მოძრაობისათვის დადგენილ რეჟიმებს. ნიშანი იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში გზის უბნის დასაწყისიდან150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–150 მეტრ მანძილზე.

right
right
right
right
5.7.1. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

5.7.1. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

5.7.1. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

5.7.1. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

5.7.1. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

მიუთითებს ცალმხრივ­მოძრაობიან გზაზე ან სავალ ნაწილზე გასვლას. ნიშნები იდგმება ყველა გვერდითი შესასვლელის წინ. ნიშნები შეიძლება არ დაიდგას მიმდებარე ტერიტორიიდან გამოსასვლელის გზასთან გადაკვეთაზე, თუ ამ ტერიტორიაზე შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ 5.5 ნიშნით აღნიშნული გზიდან.

right
right
right
right
5.7.2. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

5.7.2. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

5.7.2. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

5.7.2. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

5.7.2. ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე გასვლა

მიუთითებს ცალმხრივ­მოძრაობიან გზაზე ან სავალ ნაწილზე გასვლას. ნიშნები იდგმება ყველა გვერდითი შესასვლელის წინ. ნიშნები შეიძლება არ დაიდგას მიმდებარე ტერიტორიიდან გამოსასვლელის გზასთან გადაკვეთაზე, თუ ამ ტერიტორიაზე შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ 5.5 ნიშნით აღნიშნული გზიდან.

right
right
right
right
5.15.5. ზოლის დასასრული

5.15.5. ზოლის დასასრული

5.15.5. ზოლის დასასრული

5.15.5. ზოლის დასასრული

5.15.5. ზოლის დასასრული

მიუთითებს აღმართზე დამუხრუჭების ან დამატებითი ზოლის დასასრულს.

right
right
right
right
5.15.6. ზოლის დასასრული

5.15.6. ზოლის დასასრული

5.15.6. ზოლის დასასრული

5.15.6. ზოლის დასასრული

5.15.6. ზოლის დასასრული

მიუთითებს სამზოლიან გზაზე იმ ზოლის მონა­კვეთის დასასრულს, რომელიც განკუთვნილია მოცემული მიმართუ­ლებით მოძრაობისათვის.

right
right
right
right
5.15.7. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულება

5.15.7. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულება

5.15.7. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულება

5.15.7. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულება

5.15.7. ზოლებზე მოძრაობის მიმართულება

მიუთითებს ზოლების რაოდენობას და თითოეულ ზოლზე მოძრაობის მიმართულებას. თუ 5.15.7 ნიშანზე გამოსახულია სხვა ნიშანი, რომელიც კრძა­ლავს რომელიმე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას, შესაბამის ზოლზე ამ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა აკრძა­ლულია.

right
right
right
right
5.19.1. ქვეითთა გადასასვლელი

5.19.1. ქვეითთა გადასასვლელი

5.19.1. ქვეითთა გადასასვლელი

5.19.1. ქვეითთა გადასასვლელი

5.19.1. ქვეითთა გადასასვლელი

გზაზე ქვეითთა გადასასვლელისთვის გამოყოფილი ადგილი. ნიშანი იდგმება გზის მარჯვენა მხარეს. გადასასვლელზე 1.14 მონიშვნის არარსებობისას ნიშანი იდგმება გადასასვლელის ახლო საზღვართან.

right
right
right
right
5.19.2. ქვეითთა გადასასვლელი

5.19.2. ქვეითთა გადასასვლელი

5.19.2. ქვეითთა გადასასვლელი

5.19.2. ქვეითთა გადასასვლელი

5.19.2. ქვეითთა გადასასვლელი

გზაზე ქვეითთა გადასასვლელისთვის გამოყოფილი ადგილი. ნიშანი იდგმება გზის მარცხენა მხარეს. გადასასვლელზე 1.14 მონიშვნის არარსებობისას ნიშანი იდგმება გადასასვლელის შორ საზღვართან.

right
right
right
right
5.17. ტრამვაის გაჩერების ადგილი

5.17. ტრამვაის გაჩერების ადგილი

5.17. ტრამვაის გაჩერების ადგილი

5.17. ტრამვაის გაჩერების ადგილი

5.17. ტრამვაის გაჩერების ადგილი

აღნიშნავს ტრამვაის გასაჩერებელ პუნქტსა და მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილს.

right
right
right
right
5.18. მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილი

5.18. მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილი

5.18. მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილი

5.18. მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილი

5.18. მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილი

აღნიშნავს მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილს.

right
right
right
right
5.21. საცხოვრებელი ზონა

5.21. საცხოვრებელი ზონა

5.21. საცხოვრებელი ზონა

5.21. საცხოვრებელი ზონა

5.21. საცხოვრებელი ზონა

ტერიტორია (ზონა), სადაც მოქმედებს საცხოვრებელ ზონაში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები.ნიშანი იდგმება საცხოვრებელი ზონის ყველა შესასვლელში.

right
right
right
right
5.22. საცხოვრებელი ზონის დასასრული

5.22. საცხოვრებელი ზონის დასასრული

5.22. საცხოვრებელი ზონის დასასრული

5.22. საცხოვრებელი ზონის დასასრული

5.22. საცხოვრებელი ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.21 ნიშნით აღნიშნული საცხოვრებელი ზონის დასასრულს. ნიშანი იდგმება საცხოვრებელი ზონის ყველა გამოსასვლელში.

right
right
right
right
5.27. ზონა დგომის შეზღუდვით

5.27. ზონა დგომის შეზღუდვით

5.27. ზონა დგომის შეზღუდვით

5.27. ზონა დგომის შეზღუდვით

5.27. ზონა დგომის შეზღუდვით

აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისად რეგლამენტირებულია დგომა ან შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

right
right
right
right
5.23.1. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.23.1. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.23.1. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.23.1. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.23.1. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

მიუთითებს იმ დასახლებული პუნქტის დასაწყისს, რომელშიც მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა შესასვლელში.

right
right
right
right
5.24.1. დასახლებული პუნქტის დასასრული

5.24.1. დასახლებული პუნქტის დასასრული

5.24.1. დასახლებული პუნქტის დასასრული

5.24.1. დასახლებული პუნქტის დასასრული

5.24.1. დასახლებული პუნქტის დასასრული

მიუთითებს შესაბამისად 5.23.1 და 5.23.2 ნიშნებით აღნიშნული დასახლებული პუნქტის დასასრულს. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა გამოსასვლელში, განაშენიანების ფაქტობრივ საზღვარზე.

right
right
right
right
5.25. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.25. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.25. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.25. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.25. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

მიუთითებს იმ დასახლებული პუნქტის დასაწყისს, რომელშიც არ მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა შესასვლელში.

right
right
right
right
5.26. დასახლებული პუნქტის დასასრული

5.26. დასახლებული პუნქტის დასასრული

5.26. დასახლებული პუნქტის დასასრული

5.26. დასახლებული პუნქტის დასასრული

5.26. დასახლებული პუნქტის დასასრული

მიუთითებს 5.25 ნიშნით აღნიშნული დასახლებული პუნქტის დასასრულს. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა გამოსასვლელში, განაშენიანების ფაქტობრივ საზღვარზე.

right
right
right
right
5.23.2. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.23.2. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.23.2. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.23.2. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

5.23.2. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

მიუთითებს განაშენიანებული გზის მონაკვეთის დასაწყისს, რომელიც არ შედის რომელიმე დასახლებულ პუნქტში და რომელშიც მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები (სააგარაკო დაბები, ცალკე მდგომი დაწესებულებები და ა. შ.). ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა შესასვლელში.

right
right
right
right