საგზაო ნიშნები - მაფრთხილებელი, მიმთითებელი, პრიორიტეტის, ამკრძალავი, საინფორმაციო ნიშნები და დამატებითი ინფორმაციის დაფები